Vyhledávání

Členové

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zájmové sdružení právnických osob založené podle § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka číslo 59007.


Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

Členství je řádné a přidružené. Řádné a přidružené členy přijímá předsednictvo. Součástí písemné přihlášky člena je i souhlas se stanovami Sdružení. Aktuální seznam všech členů je vždy předložen sněmu, který jej bere na vědomí, a vydán jako příloha usnesení sněmu.

Řádným členem může být pouze obec (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a zákona 131/2001 Sb., o hl. městě Praze v platném znění), u územně členěných statutárních měst i jejich části (dále jen „obec“), a to za splnění následujících podmínek:

  • podání písemné přihlášky schválené zastupitelstvem obce s uvedením jména a funkce osoby, která bude za obec jako člena Sdružení ve Sdružení jednat; v případě, že touto osobou nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba, je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání ve Sdružení za obec s uvedením usnesení příslušného orgánu obce o zastupování (dále jen jiná pověřená osoba); v přihlášce je člen povinen uvést počet obyvatel obce evidovaný ke dni podání přihlášky,

  • přijetí obce za člena Sdružení předsednictvem.

Přidruženým členem může být jiná právnická osoba než obec, a to za splnění následujících podmínek:

  • podání písemné přihlášky s uvedením statutárního orgánu (fyzické osoby nebo fyzické osoby jako člena kolektivního statutárního orgánu oprávněného za právnickou osobu jednat), která bude za právnickou osobu jako člena Sdružení jednat,

  • přijetí takové právnické osoby za přidruženého člena Sdružení předsednictvem.

Členství ve Sdružení vzniká dnem přijetí předsednictvem. Přijetí za člena Sdružení je členovi písemně oznámeno; člen je povinen nejpozději do 30 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena Sdružení, zaplatit členský příspěvek.