Vyhledávání

Stanovy

Stávající Stanovy Sdružení schválené Sněmem v roce 2023 (ke stažení ikona souboruZDE)

Stanovy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zájmové sdružení právnických osob založené podle § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb.,po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka číslo 59007.

§ 1

Název 

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; zkratka SHS ČMS (dále jen Sdružení). 

§ 2

Sídlo 

Sídlem Sdružení je Praha, Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1.

§ 3

Účel Sdružení 

Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání. 

§ 4

Předmět činnosti Sdružení 

K dosažení cíle a naplnění účelu Sdružení zejména:

 • popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, především historických sídel,

 • pořádá veřejnosti přístupné kulturní, společenské a propagační akce (přednášky, výstavy, odborné semináře a konference apod.),

 • vydává tiskoviny propagující témata související s účelem a cílem Sdružení a s jeho aktivitami, zveřejňuje problémy a specifika historických sídel,

 • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich hospodaření,

 • poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení, a to včetně užití a přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím,

 • popularizuje a zveřejňuje účel Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů, i prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí,

 • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí, a to především s krajskými úřady, ministerstvy a Národním památkovým ústavem. 

§ 5

Členství ve Sdružení 

(1) Členství je řádné a přidružené. Řádné a přidružené členy přijímá předsednictvo. Součástí písemné přihlášky člena je i souhlas se stanovami Sdružení. Aktuální seznam všech členů je vždy předložen sněmu, který jej bere na vědomí, a vydán jako příloha usnesení sněmu.

(2) Řádným členem může být pouze obec (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a zákona 131/2001 Sb., o hl. městě Praze v platném znění), u územně členěných statutárních měst i jejich části (dále jen „obec“), a to za splnění následujících podmínek:

 • podání písemné přihlášky schválené zastupitelstvem obce s uvedením jména a funkce osoby, která bude za obec jako člena Sdružení ve Sdružení jednat; v případě, že touto osobou nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba, je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání ve Sdružení za obec s uvedením usnesení příslušného orgánu obce o zastupování (dále jen jiná pověřená osoba); v přihlášce je člen povinen uvést počet obyvatel obce evidovaný ke dni podání přihlášky,

 • přijetí obce za člena Sdružení předsednictvem.

 (3)Přidruženým členem může být jiná právnická osoba než obec, a to za splnění následujících podmínek:

 • podání písemné přihlášky s uvedením statutárního orgánu (fyzické osoby nebo fyzické osoby jako člena kolektivního statutárního orgánu oprávněného za právnickou osobu jednat), která bude za právnickou osobu jako člena Sdružení jednat,

 • přijetí takové právnické osoby za přidruženého člena Sdružení předsednictvem.

(4) Členství ve Sdružení vzniká dnem přijetí předsednictvem. Přijetí za člena Sdružení je členovi písemně oznámeno; člen je povinen nejpozději do 30 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena Sdružení, zaplatit členský příspěvek.

§ 6

Práva a povinnosti členů 

(1) Práva a povinnosti řádných členů: 

a) Práva řádných členů:

 • účastnit se jednání sněmu, příslušné krajské sekce a být informován o výsledku jejich jednání,

 • volit a být volen do výboru Sdružení, předsednictva a kontrolní komise,

 • pracovat v odborných komisích ustavených výborem Sdružení,

 • podávat orgánům Sdružení návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení,

 • hlasovat na sněmu a při rozhodování orgánů Sdružení, do nichž jsou zvoleni,

 • účastnit se aktivit a činností Sdružení a být o nich informován.

b) Povinnosti řádných členů:

 • dodržovat stanovy Sdružení a respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení,

 • platit řádně a včas členské příspěvky,

 • přispívat aktivně k naplňování účelu a cíle Sdružení,

 • písemně oznamovat změny v identifikaci fyzické osoby, která je zmocněna zastupovat člena

na jednáních a činnostech Sdružení, 

(2) Práva a povinnosti přidružených členů: 

a) Práva přidružených členů:

 • podávat orgánům Sdružení návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení,

 • účastnit se akcí pořádaných Sdružením a být o nich informován.

b) Povinnosti přidružených členů:

 •  dodržovat stanovy Sdružení a respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení,

 • platit řádně a včas členské příspěvky,

 • přispívat v rámci svých možností k naplňování účelu a cíle Sdružení,

 • písemně oznamovat změny v identifikaci fyzické osoby, která je zmocněna zastupovat člena na jednáních a činnostech Sdružení.

§ 7

Členské příspěvky 

(1) Členské příspěvky jsou roční; jejich výše je pro řádné a přidružené členy stanovena diferencovaně.

(2) Výši členských příspěvků pro řádné členy, lhůty a způsob placení stanovuje sněm svým usnesením.

(3) Výši členských příspěvků pro přidružené členy, lhůty a způsob placení stanovuje předsednictvo Sdružení svým rozhodnutím. 

 (4) Pro nové členy Sdružení platí, že výše jejich členského příspěvku v roce přijetí do Sdružení je určena podílem ve dvanáctinách ze stanoveného ročního členského příspěvku počínaje měsícem, v němž novému členu vzniklo členství ve Sdružení.

§ 8

Zánik členství 

(1) Členství ve Sdružení u všech členů zaniká:

a) vystoupením,

b) vyloučením,

c) zánikem člena jako právnické osoby.

(2) Vystoupení člena ze Sdružení musí být oznámeno písemně výboru Sdružení. Za termín vystoupení je považováno datum doručení písemného oznámení o vystoupení sekretariátu Sdružení. Členské příspěvky zaplacené ke dni vystoupení se nevracejí.

(3) Vyloučení člena ze Sdružení je mimořádným způsobem zániku členství a musí být:

a) projednáno a odsouhlaseno výborem Sdružení,

b) sděleno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu vyloučení.

(4) Důvodem pro vyloučení člena ze Sdružení je

 • nezaplacení ročních členských příspěvků řádně a včas přes písemné upozornění na prodlení,

 • závažné porušování stanov Sdružení nebo rozhodnutí orgánů Sdružení.

(5) Vyloučením členství ve Sdružení zaniká uplynutím třicátého dne od doručení písemného oznámení o vyloučení člena, odeslaného sekretariátem Sdružení, pokud se člen před uplynutím této lhůty neodvolá. Odvolání musí být učiněno v písemné formě a doručeno Sdružení ve lhůtě třiceti dnů od doručení písemného oznámení o vyloučení členovi Sdružení, jinak je neúčinné.

(6) Proti rozhodnutí výboru Sdružení o vyloučení může podat člen odvolání ke kontrolní komisi Sdružení prostřednictvím sekretariátu Sdružení. V případě včas a řádně podaného odvolání člena je jeho členství pozastaveno s tím, že po dobu pozastavení členství nejsou účinná ani práva, ani povinnosti člena. Kontrolní komise musí rozhodnout o odvolání člena proti rozhodnutí výboru Sdružení nejpozději do tří měsíců od doručení odvolání člena. Rozhodnutí o odvolání musí kontrolní komise neprodleně písemně oznámit členu Sdružení a výboru Sdružení. V případě vyloučení člena se členské příspěvky zaplacené ke dni vyloučení nevracejí. 

§ 9

Vzájemné závazky 

Člen neručí za závazky Sdružení, Sdružení neručí za závazky člena.

§ 10

Orgány Sdružení 
 • Orgány Sdružení jsou:

a) sněm,

b) výbor Sdružení,

c) předsednictvo,

d) kontrolní komise,

e) krajské sekce.

 • Statutárním orgánem Sdružení je předsednictvo; předsednictvo je oprávněno jednat za Sdružení ve všech věcech.

 • Při jednání za Sdružení jsou předsednictvo, předseda a místopředsedové povinni respektovat přijatá rozhodnutí orgánů Sdružení.

(4) Vrcholným orgánem Sdružení je sněm.

(5) Funkční období orgánů Sdružení je čtyřleté.

(6) K zajištění provozních záležitostí Sdružení je zřízen sekretariát řízený ředitelem. 

§ 11

Sněm 
 • Sněm je vrcholným orgánem Sdružení, je shromážděním řádných a přidružených členů Sdružení.

 • Sněm je řádný nebo mimořádný; řádný sněm se koná jedenkrát za čtyři roky. Orgánem oprávněným ke svolání sněmu je výbor Sdružení.

 • Řádný sněm svolává výbor Sdružení vždy do šesti měsíců ode dne voleb do obecních zastupitelstev. O svolání a návrhu programu informuje výbor Sdružení všechny členy. Návrhy základních dokumentů navržených k projednání sněmem zašle výbor Sdružení všem členům nejpozději tři týdny před termínem konání sněmu. Připomínky k zaslaným návrhům mohou členové vyjádřit písemně, a to nejpozději týden před zahájením sněmu. Tím se nevylučuje možnost podání připomínek přímo na jednání sněmu.

 • Řádný sněm zejména:

 • posuzuje činnost Sdružení a orgánů Sdružení z hlediska naplňování účelu a cíle Sdružení a zejména schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další období, která je základním dokumentem k činnosti Sdružení, resp. jeho směřování,

 • projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Sdružení za období od minulého sněmu a zprávu kontrolní komise,

 • schvaluje výši členských příspěvků řádných členů, lhůty a způsob jejich placení na další období,

 • schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny,

 • schvaluje jednací řád sněmu,

 • schvaluje volební řád Sdružení,

 • volí členy výboru Sdružení,

 • volí členy kontrolní komise,

 • bere na vědomí aktuální seznam členů a udělení čestného uznání za činnost pro Sdružení.

 • Mimořádný sněm může být svolán Výborem Sdružení nebo na základě rozhodnutí řádného sněmu. Výbor Sdružení je povinen svolat mimořádný sněm v těchto případech:

 • jestliže o to požádá písemně alespoň jedna pětina řádných členů,

 • jestliže počet členů výboru Sdružení klesne o jednu třetinu.

 • Při svolání mimořádného sněmu musí být stanoven předmět jednání.

 • Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů ani po půlhodině od doby, na kterou byl sněm svolán, platí, že je sněm usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech řádných členů. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů s tím, že k rozhodnutí o přijetí stanov Sdružení a jejich změn a pro rozhodnutí o zrušení Sdružení je nutná třípětinová většina hlasů přítomných řádných členů. Podrobnosti stanoví jednací řád sněmu.

 • Volby orgánů Sdružení sněmem upravuje volební řád sněmu. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většina přítomných řádných členů sněmu. 

§ 12

Výbor Sdružení
 • Výbor Sdružení řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. Výbor Sdružení svolává a jeho činnost řídí předseda.

 • Členem výboru Sdružení může být pouze obec.

 • Počet členů výboru Sdružení je určen uspořádáním obcí do vyšších územně správních celků (krajů) podle Ústavy, přičemž každý kraj zastupují tři zástupci. Počet členů výboru Sdružení podle tohoto klíče činí 42 obcí.

 • Pokud by členové některého z krajů nebyli schopni obsadit příslušné tři zástupce do výboru Sdružení, je možné, aby ze zbývajících krajů byl navržen jejich čtvrtý zástupce, přičemž přednost mají kraje s největším počtem členů.

 • Výbor Sdružení je volen sněmem v souladu s volebním řádem Sdružení a jednacím řádem sněmu; kandidáty na členy výboru Sdružení navrhují krajské sekce.

 • Výbor Sdružení volí z fyzických osob, které jednají za obce, které jsou členy výboru Sdružení předsednictvo, to znamená, předsedu, prvního a druhého místopředsedu (dále jen místopředsedové) a jedenáct členů předsednictva. Zvolení předseda a oba místopředsedové předsednictva jsou zároveň předsedou a místopředsedy výboru Sdružení a jako předseda a místopředsedové kolektivního statutárního orgánu Sdružení vystupují i vůči veřejnosti a jednají navenek za Sdružení. Každý člen předsednictva je současně garantem krajské sekce. Kandidáty na členy předsednictva navrhují členové výboru Sdružení zastoupení v jednotlivých krajských sekcích, a to po jednom z každé krajské sekce na návrh krajské sekce. Pokud některá krajská sekce nenavrhne svého kandidáta, na toto volné místo v předsednictvu může být navržen jiný zástupce člena výboru Sdružení.

 • Výbor Sdružení je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Člen výboru, který se na jednání výboru nemůže dostavit, může písemně zmocnit jiného člena výboru Sdružení zastupováním a hlasováním na jednání výboru Sdružení. Hlasování je rovné a přímé. Člen výboru Sdružení, který má písemné zmocnění od jiného člena (členů) výboru Sdružení, má ke svému hlasu ještě tolik hlasů, kolik má zmocnění od jiných nepřítomných členů výboru Sdružení. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných a řádně zastoupených členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy vyjma rozhodnutí o vyloučení člena ze Sdružení.

 • Pro zabezpečení odborných úkolů může výbor Sdružení ustavit odborné komise, pracovní nebo expertní skupiny apod.

 • Jednání výboru Sdružení se s hlasem poradním zúčastňuje ředitel a předseda kontrolní komise.

 •  Výbor Sdružení rozhoduje o vyloučení člena Sdružení ze Sdružení a rozhoduje o udělení čestného

uznání za činnost pro Sdružení.

 • Výbor Sdružení projednává a schvaluje rozpočet a účetní závěrku Sdružení. O výsledcích hospodaření za uplynulý kalendářní rok a plánu činnosti na nový kalendářní rok informuje výbor Sdružení všechny členy, a to do 30. 4. běžného roku.

 • Pravidelné schůze výboru Sdružení se konají podle ročního plánu činnosti nejméně dvakrát ročně a svolává je z pověření předsedy ředitel.

 • Mimořádná schůze výboru se svolává na základě písemné žádosti nejméně deseti členů výboru Sdružení, podané předsedovi Sdružení. Ten svolá mimořádnou schůzi výboru Sdružení tak, aby se konala do 15 dnů. Žádost musí obsahovat předmět jednání. 

§ 13

Předsednictvo 
 • Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení.

(2) Předsednictvo má celkem 14 členů a je tvořeno předsedou, prvním a druhým místopředsedou a jedenácti členy předsednictva; členy předsednictva mohou být jen fyzické osoby.

(3) Předseda, místopředsedové a 11 členů předsednictva jsou voleni výborem Sdružení. Způsobilost být zvolen do funkce předsedy či místopředsedy je podmíněna výkonem funkce starosty, primátora, místostarosty či náměstka primátora. Způsobilost být zvolen za ostatní členy předsednictva mají i jiné pověřené osoby jednající ve Sdružení za člena Sdružení ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2, písm. a) Stanov za podmínky doložení zmocnění obcí k jejímu zastupování v předsednictvu. Zvolení předseda a místopředsedové předsednictva jsou zároveň předsedou a místopředsedy výboru Sdružení a jako předseda a místopředsedové kolektivního statutárního orgánu Sdružení vystupují i vůči veřejnosti a jednají navenek za Sdružení. Každý člen předsednictva je současně garantem krajské sekce.

(4) Člen předsednictva, který se na jednání nemůže dostavit, může písemně zmocnit jinou fyzickou osobu zastupováním a hlasováním na předsednictvu. Zmocněnec je povinen doložit předsednictvu zmocnění.

(5) Pokud některá z osob svoji způsobilost stanovenou v odstavci 3 tohoto článku pozbude, její členství v předsednictvu zaniká a je třeba provést doplňovací volby. Doplňovací volby budou provedeny na nejbližší schůzi výboru Sdružení.

(6) Předsednictvo řídí činnost Sdružení mezi zasedáními výboru Sdružení a je oprávněno učinit i nezbytné rozpočtové změny do rozsahu delegovaného výborem Sdružení.

(7) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Hlasování je rovné a přímé, každý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů předsednictva; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(8) Předsednictvo Sdružení jmenuje ředitele a stanovuje jeho kompetence.

(9) Jednání předsednictva se s hlasem poradním zúčastňuje ředitel a předseda kontrolní komise.

(10) Předsednictvo může v případě naléhavé potřeby hlasovat per rollam. 

§ 14

Kontrolní komise 

 • Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení. Členy kontrolní komise mohou být pouze obce. Kontrolní komise má 14 členů, vždy po jednom z krajů, přičemž každý kraj zastupuje jeden zástupce; počet členů kontrolní komise podle tohoto klíče činí celkem 14 obcí.

 • Kontrolní komise je volena sněmem v souladu s volebním a jednacím řádem sněmu; kandidáty na členy kontrolní komise navrhují krajské sekce.

 • Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.

 • Kontrolní komise dohlíží na dodržování stanov Sdružení a obecně závazných předpisů v činnosti Sdružení, prověřuje stížnosti a oznámení, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kontroluje plnění úkolů programového prohlášení a usnesení sněmu. Rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení. Vždy do 31. 3. každého roku provádí kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a předkládá výboru Sdružení písemnou zprávu o jejím výsledku.

 • Kontrolní komise vypracovává a předkládá řádnému sněmu souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého sněmu.

 • Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Hlasování je rovné a přímé, každý člen kontrolní komise má jeden hlas. Kontrolní komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů kontrolní komise; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise.

 • Předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru Sdružení a předsednictva s hlasem poradním.

 • Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů Sdružení s výjimkou krajských sekcí a odborných komisí.

 • Jednání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Jednání kontrolní komise se koná nejméně jedenkrát ročně. Jednání kontrolní komise je její předseda povinen svolat vždy, je-li toho třeba k projednání odvolání člena Sdružení proti jeho vyloučení ze Sdružení, a to tak, aby byla dodržena lhůta pro rozhodnutí kontrolní komise o tomto odvolání vyloučeného člena podle § 8 odst. 6 těchto stanov.

§ 15

Odborné komise 
 • Pro řešení aktuálních problémů může výbor Sdružení ustavit odborné komise z členů Sdružení a přizvaných odborníků.

 •  Předsedou odborné komise je zpravidla člen výboru Sdružení. 

§ 16

Krajské sekce 
 • Krajské sekce jsou tvořeny řádnými členy Sdružení se sídlem ve vyšších územně správních celcích (krajích).

 • Krajská sekce je orgánem Sdružení, jehož prostřednictvím jsou členové v daném regionu informováni o činnosti výboru Sdružení a předsednictva.

 • Krajské sekce jsou oprávněny podávat podněty a doporučení jiným orgánům Sdružení.

 • Každá krajská sekce v souladu s těmito stanovami a volebním řádem Sdružení navrhuje sněmu kandidáty na své zástupce do výboru Sdružení a do kontrolní komise. Pro výbor Sdružení navrhuje tři kandidáty, včetně jednoho pro předsednictvo. Pro kontrolní komisi navrhuje jednoho kandidáta.

 •  Zasedání krajských sekcí se konají nejméně dvakrát ročně, svolává a řídí je garant krajské sekce – člen předsednictva za příslušný kraj. Tento garant zve na zasedání všechny řádné i přidružené členy v kraji, zástupce kraje a příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu. Na pozvání garanta se mohou jednání krajské sekce zúčastnit i zástupci obcí příslušného kraje, které nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby. 

§ 17

Sekretariát

 • Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariát. Sekretariát řídí ředitel.

 • Ředitel je jmenován do funkce předsednictvem Sdružení. Jmenování musí obsahovat i písemné zmocnění ředitele k zastupování Sdružení, jinak ředitel nemá oprávnění činit za Sdružení právní jednání. Ředitel je zaměstnancem Sdružení.

 • Do působnosti ředitele patří:

 • zajištění vedení organizační agendy Sdružení,

 • zajištění vedení účetnictví Sdružení,

 • informační činnost Sdružení pro členy,

 • hospodaření s prostředky v objemu a struktuře schváleného rozpočtu Sdružení,

 • přijímání dalších pracovníků na základě schválení předsednictva Sdružení.

 • Ředitel plní další povinnosti vyplývající ze stanov Sdružení a o své činnosti je povinen informovat předsednictvo.

 • Ve vztahu k zaměstnancům sekretariátu plní ředitel funkci statutárního orgánu Sdružení jako zaměstnavatele, ve vztahu k ředitelovi vykonávají tuto funkci předseda a místopředsedové předsednictva. 

§ 18

Konference a semináře 
 • Pro řešení závažných aktuálních otázek souvisejících s účelem, cílem a předmětem činnosti Sdružení se nejméně jednou za dva rokykoná odborná konference nebo seminář.

 • Výsledkem konference nebo semináře jsou návrhy a doporučení pro činnost orgánů Sdružení a podněty pro Ministerstvo kultury, vládu a Parlament ČR.

§ 19

Majetek Sdružení 

(1) Majetkem Sdružení mohou být věci, práva a peníze.

(2) Sdružení majetek získává:

 • členskými příspěvky,

 • dary,

 • činností Sdružení.

 • Za majetek a hospodaření Sdružení odpovídá výbor Sdružení. Prodej nebo zástava nemovitého majetku Sdružení mohou být uskutečněny pouze na základě rozhodnutí sněmu. Evidence majetku a účetnictví Sdružení se řídí platnými předpisy.

 • V případě zániku Sdružení bez právního nástupce se vyžaduje likvidace v souladu s platnými právními předpisy. 

§ 20

Zrušení a zánik Sdružení

 • Sdružení může zrušit svým rozhodnutím sněm. K rozhodnutí o zrušení Sdružení je zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení.

 • V rozhodnutí sněmu o zrušení Sdružení musí být uvedeno, zda je určen právní nástupce a zda jmění Sdružení přechází na určeného právního nástupce a za jakých podmínek.

 • V případě, že není určen právní nástupce, určí sněm likvidátora a postup likvidace dle platných právních norem a zároveň sněm určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

 • Sněm schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za podání tohoto návrhu.

 • Sdružení zaniká výmazem z registrací. 

§ 21

Jednání a podepisování za Sdružení 

(1)  Sdružení jedná a rozhoduje svým statutárním orgánem, kterým je předsednictvo.

(2)  Za předsednictvo jednají navenek za Sdružení předseda a místopředsedové, každý samostatně.

(3) Za Sdružení jedná samostatně též ředitel v souladu s těmito stanovami, na základě a v rozsahu udělené písemné plné moci.

(4) Jednat za Sdružení jako zástupce mohou i jiné zmocněné osoby, všechny však v rozsahu udělené písemné plné moci.

(5) Za Sdružení podepisují předseda a místopředsedové každý samostatně, a to tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo vypsanému názvu Sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

(6) Za Sdružení podepisuje samostatně též ředitel v souladu s těmito stanovami, na základě udělené písemné plné moci a způsobem v ní uvedeným. 

(7) Za Sdružení mohou podepisovat i jiné osoby, všechny však pouze v rozsahu udělené písemné plné moci a způsobem v ní uvedeným. 

§ 22

Závěrečná ustanovení 

(1) Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím sněmu s výjimkou změny sídla Sdružení, o níž rozhoduje výbor Sdružení.

(2) Tyto stanovy schválil dne 21. března 2023 XI. řádný sněm Sdružení s tím, že platnosti a účinnosti nabývají tyto stanovy tímto dnem a současně pozbývají účinnosti stanovy Sdružení schválené X. řádným sněmem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dne 28. března 2019 v Třeboni.       

Vytvořeno 22.11.2022 13:31:57 - aktualizováno 24.3.2023 9:33:13 | přečteno 970x | kveta.vitvarova