Vyhledávání

Obnova výplní okenních otvorů do rajské zahrady bývalého dominikánského kláštera, Piaristické nám.

Areál kláštera je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod r.č. 03-808 a nachází se na území městské památkové rezervace města České Budějovice, která byla prohlášená výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 7096/80 ze dne 19. března 1980.

 

Bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie byl založen spolu s městem roku 1265 Přemyslem Otakarem II.. Období celkové dostavby kláštera s ambitem spadá do let 1340-1370, kdy se na jeho stavbě podílel rovněž Petr Parléř. Poslední gotickou fází stavebního vývoje byly úpravy z konce 15. století a dále byl barokně upravován ve 2. pol. 17. století. Areál kláštera je mimořádně významnou církevní stavební památkou a jednou z dominant městské památkové rezervace města České Budějovice.

Velmi významnou částí komplexu je právě křížově klenutý ambit kolem rajského dvora se zachovanou studniční kaplí a středověkými nástěnnými malbami.

Výplně otvorů dotvářejí prostor středověké křížové chodby, ve které se dominantně uplatňují prvky gotické fáze.

Byla zrealizována obnova výplní okenních otvorů v prostorách ambitu bývalého dominikánského kláštera, dle návrhu zpracovaného firmou MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Ing. Luborem Gregorou, České Budějovice, v červenci 2011, pod zak. č. 1169. Oprava byla navržena z důvodu zajištění stabilního prostředí v ambitu. Novodobé výplně z počátku 20. století byly provedeny z válcovaných profilů, některá okna byla výrazně deformovaná, kdy docházelo k praskání skleněných tabulek, neboť ocelová výplň byla špatně řešena bez dilatací. Kromě deformace byla řada prvků postižena také korozí. Návrh předpokládal u více zdeformovaných výplní vyjmout celé okno včetně rámu, výplně vyrovnat, vyměnit narušené profily, vyrobit nový rám s dilatační spárou a celek znovu osadit. Ostatní výplně mohly být pouze vyrovnány a poškozené části lokálně vyměněny, rámy byly ponechány v ostění. U opravených výplní došlo k ošetření antikorozním nátěrem. Stávající nepoškozené tabulky skla byly znovu použity do opravené konstrukce. Nové sklo je lehané, zasklení provedeno do sklenářského tmelu, krytého nátěrem v barvě rámu.

U studniční kaple byly měněny nosné pásové profily a venkovní krycí pásoviny včetně jejich přikotvení. Nové kotvení bylo provedeno tradičně, s kovanými klíny. Kovové profily jsou opatřeny antikorozním nátěrem a finální povrchovou úpravou grafitovou černí. Zasklení do olova bylo restaurátorsky opraveno, u horních kružeb došlo k demontáži zasklení, v části znamenalo zasklení vyměnit podle ostatních oken kaple (úhel na koso položených tabulek).

Odborný dozor zajišťovali zástupci památkové péče.

Díky realizovaným stavebním a restaurátorským pracím si může veřejnost prohlédnout zrestaurovanou křížovou chodbu někdejšího dominikánského kláštera, který je nejstarší a nejcenější historickou památkou v Českých Budějovicích. Provedené úpravy dále zahrnovaly restaurování kamenných prvků, povrchů kleneb a stěn, kdy restaurována byla původní středověká barevnost kamenných architektonických prvků. Mimo jiné byl ve východním křídle chodby nalezen pod mladšími zazdívkami monumentální portál do zaniklé kapitulní síně kláštera z konce 13. století. Na středověkých nástěnných malbách může veřejnost spatřit např. výjevy ze života sv. Augustina, obraz smrti Panny Marie či jedinečnou malbu z roku 1378, představující císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV. pod ochranou Panny Marie. Dále proběhly archeologické průzkumy, stavební úpravy podlah, nová elektroinstalace, výměna dveří a další práce.

 

Vytvořeno 19.5.2015 15:10:59 | přečteno 6935x | kveta.vitvarova