Vyhledávání

Poslanecká sněmovna 2014 - Seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání, které se uskuteční v úterý 15. dubna 2014 v prostorách Poslanecké sněmovny (místnost č. 108A – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1), od 10 hodin.
Hlavním tématem společného jednání bude podpora zachování památkového fondu naší země a především nutnost zajištění financování našich památek a historických měst. 
Se svými příspěvky vystoupí zástupce Sdružení, Ministerstva kultury ČR, představitelé měst, která se pyšní titulem Historické město roku a také zástupce ekonomického sektoru. Chceme společně hledat cestu k zachování kulturního dědictví a odkazu našich předků tak, abychom se mohli pyšnit označením Evropská kulturní země. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

V úterý 15. dubna 2014 se v prostorách Poslanecké sněmovny (místnost č. 108A – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1), konal SEMINÁŘ na téma: Památky vydělávají (?)

Celkem 75 účastníků.

Hlavním tématem společného jednání byla podpora zachování památkového fondu naší země a především nutnost zajištění financování našich památek a historických sídel. 
 
ZÁVĚR SEMINÁŘE PRO POSLANCE A SENÁTORY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

konaného pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka

k tématu efektivity státních prostředků, vložených do obnovy památek.

Města a obce konstatují, že existuje vysoká efektivita státních dotací do obnovy památek.

- Každá dotace do obnovy památek např. formou Programu regenerace MPR a MPZ vyvolá další spolufinancování ze strany měst a dalších vlastníků památek. Vložená dotace se plně vrátí státu zpět formou DPH a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy zaměstnanců firem, provádějících obnovu památek. Je to z toho důvodu, že u památek tvoří náklady na pracovní sílu mnohem vyšší procento než u ostatních staveb.

- Města a obce požadují zvýšení prostředků na Program regenerace MPR a MPZ i na ostatní programy v gesci ministerstva kultury. Dojde tím k podpoře zaměstnanosti i k podpoře růstu HDP. Jeda koruna dotace do obnovy památek se projeví růstem HDP ve výši přibližně 2,5 Kč.

- Minimální dotace na Program regenerace je 500 mil. Kč.

Všechny účastníky pozdravil místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR Petr Gazdík. Ve své řeči zmínil, jak význam obnovy našeho kulturního dědictví, tak ekonomický přínos a to především v oblasti cestovního ruchu.

Předsedkyně Sdružení – ing. Ivana Popelová (náměstkyně primátora Českých Budějovic) na úvod v krátkosti představila aktivity Sdružení a dotační titul Program regenerace městských památkových rezervací a zón – program, který již 22 let umožňuje městům čerpat prostředky na obnovu svých historických jader. Paní Popelová jasně prokázala, jak jsou finance smysluplně využívány, jak v posledních cca 15. ti letech klesaly, a jak jsou města připravena spolufinancovat tento program (kontinuální, vícezdrojový, motivační). V roce 2014 je v Programu 140 mil. Kč, města mají potřebu každý rok více než 1 mld. Kč a proto apelují na zvýšení částky do Programu na cca 400 – 500 mil. Kč.

Mgr. Jiří Vajčner Ph.D. (ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury) navázal na předsedkyni Sdružení a představil všechny dotační programy Ministerstva kultury a podpořil snahu Sdružení o navýšení finančních prostředků nejen do Programu regenerace, ale do všech dotačních titulů.

Ing. Martin Malý (starosta města Prachatice) prezentoval konkrétní příklad snahy o obnovu svého města – uvedl konkrétní finanční částky, které město získává z dotačních titulů a kolik investuje každoročně ze svého vlastního rozpočtu (5 – 6%). Vyzdvihl existenci Programu regenerace a poděkoval všem jeho zakladatelům a autorům.

Ing. Stanislav Mrvka (starosta města Jindřichův Hradec) se připojil se svým vystoupením k předřečníkovi a představil financování regenerace svého krásného města.

Ing. Pavel Čížek (starosta města Spálené Poříčí) představil zajímavý rozbor ekonomického dopadu regenerace města do státního rozpočtu. Jasně prokázal, že každá koruna ze státního rozpočtu vložena do regenerace a obnovy památkového fondu v regionu, přinese formou DPH a odvodů za zaměstnance, korunu do státního rozpočtu.

Ing. Petr Zámečník (ekonom, bývalý člen NERV) navázal na své předřečníky, poděkoval jim za důležitou práci, kterou ve svých městech vykonávají, a ve svém příspěvku potvrdil, že investice do rekonstrukce objektů je velmi smysluplná i po stránce ekonomické, přináší do státního rozpočtu jedny z největších příjmů na vynaloženou korunu, neboť se jedná zejména o lidskou práci a má pozitivní dopad i na ekonomiku v daném regionu.

Chceme společně hledat cestu k zachování kulturního dědictví a odkazu našich předků tak, abychom se mohli pyšnit označením Evropská kulturní země. 

Některé části prezentace:

Význam kulturního dědictví:

ekonomický:

potenciál pro cestovní ruch

příjem z cestovního ruchu

ekonomické oživení historických měst, rozvoj služeb a dalších aktivit na služby v CR navázaných

morální

zachování národní identity

vztah ke svému městu, ke svému okolí, ke své republice

udržování tradic

ochrana kulturního dědictví

Význam Programu regenerace MPR a MPZ:

největší přínos Programu - kontinuita a princip vícezdrojového financování

legislativní ukotvení - záruka kontinuální existence

možnost plánování procesů obnovy v delším časovém horizontu

vícezdrojové financování  - jedna z priorit místní politiky, aktivace a motivace ke koncepční a koordinované péči o kulturní hodnoty v rámci sociálního a ekonomického rozvoje území

Příklad:

PŘÍNOSY DOTACE Z PROGRAMU REGENERACE VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ

PRO STÁT – cca 2 600 obyvatel

V POSLEDNÍCH 5 LETECH

DOTACE 2,621 mil. Kč

Celková investice do památek 5,079 mil. Kč

PŘÍNOS PRO STÁT

DPH 20% 1,016 mil. Kč

Mzdy tvoří 60% stavebních nákladů - stát dostává odvod sociálního a zdravotního pojištění

Zaměstnavatel 34% 0,829 mil. Kč

Zaměstnanec 11% 0,170 mil. Kč

Daň ze mzdy 15% 0,207 mil. Kč

PŘÍJEM STÁTU CELKEM 2,222 mil. Kč


Vytvořeno 16.4.2014 14:28:52 | přečteno 1758x | vitvarj