Vyhledávání

Turnov

Turnov, radnice

Město Turnov leží na středním roku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města - náměstí - se nachází 267 m.n.m na pozici 50° 35' 15" severní šířky a 15° 9' 26" východní délky. Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, rozšířena v roce 2002).
 
Výměrou 2 273 ha se řadí na 5. místo v okrese. Území se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov (Nudvojovice připojeny), Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny Vazovec.

Regionální turistické informační centrum Turnov
Náměstí Českéhi ráje 26
511 01 Tutnov
tel.: +420 481 366 255-6
e-mail: info@turnov.czHistorie:

Město Turnov bylo založeno nad řekou Jizerou kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí.
Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707.
Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Díky bohatství místních nalezišť zde již od 16. století působila řada brusičů drahých kamenů. Od 18. století zde vznikaly sklářské hutě produkující tzv. skelnou kompozici. Z ní se pak brousily dokonalé napodobeniny přírodních drahokamů. Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. stol., kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes a šperky s českými granáty proslavily Turnov po celém světě. Je zde i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která – jako první ve střední Evropě – byla založena již roku 1884.

Pověst o Turnově

Pokud by chtěl návštěvník spatřit město, které je nazýváno „Srdcem Českého ráje“, musí zavítat do Turnova. Právě Turnov je východiskem a zároveň centrem celého Českého ráje. A pokud by se zvídavý člověk chtěl dozvědět více o tom, jak pojmenování města Turnov vzniklo, bude muset dlouho pátrat v jeho bohaté historii. Vznik názvu je totiž stále nejasný. Jedni povídají, že Turnov vzniklo ze slova Trnov, jelikož zdejší sídlo prý bylo v minulosti zarostlé neprostupným trním. Druzí zase přemýšlejí o tom, zda Turnov má něco společného s Turky. Proč ne?

A ostatní? Ti si o vzniku jména města Turnova vyprávějí třeba tuto pověst...

Jednoho dne se chrabrý Oldřich vypravil do svých neprostupných lesů. Chtěl ulovit nějakou zvěř, protože se na jeho dvoře chystala veliká oslava jeho návratu z dalekých cest.
Samozřejmě nejel sám, doprovázela ho družina těch nejbystřejších bojovníků. Všichni věděli, že divoký lov v tajemných krajinách není bezpečný jak pro statečného Oldřicha, tak pro jeho poddané. Vtom Oldřich silným hlasem zakřičel: „Stádo kanců, připravit zbraně a na ně! Pobijeme je do jednoho!“ Pobídl, stejně jako jeho doprovod, koně a společně se vydali pronásledovat čtyři kance. Kanci utíkali, hnali se lesem, ale šípům udatných lovců neunikli. Šípy létaly jeden za druhým, málokterý z nich minul mohutná těla kanců.
Oldřich po boji spokojeně pochválil poddané: „Statečně jste se drželi, brachové milí, hostina bude v paláci připravena nejenom pro nás, ale i pro vás.“
Ale sami víte, jak to na tom širém světě chodí. I když má člověk hodně, chce ještě víc. Stejně tak podlehl lovecké vášni Oldřich. Měl již svázané čtyři kance, proč by však nemohl získat víc?
„Budeme lovit dál! Zvěře je tu plno, les a polnosti jsou teď naše!“ Oldřichovi poddaní se mračili, tušili, že by už jejich další setkání se zvěří nemuselo být tak rychlé a bezpečné, ale nahlas neřekli ani slovo a vyzvali své koně k poklusu. Vyjeli z lesa ven a před nimi se otevřela nádherná krajina. Oldřich zastavil svého koně a zadíval se do dáli. Tu se z druhé strany ozval hlasitý dusot kopyt. Oldřich se zalekl, netušil, kdo může tak zvláštní zvuk vydávat. „Připravit zbraně!“
Najednou se před muži objevilo nespočetné stádo turů. Divoké krávy se hnaly na udatné lovce, už nebylo úniku. Oldřich připravil svůj šíp a vystřelil. Minul. A turové se blížili. Ten nejmohutnější si vybral právě Oldřicha, jeho špičaté rohy se blížily k Oldřichovu tělu. Ale Oldřichovy střely stále mířily mimo turovo statné tělo.
Oldřich už ztrácel svou rozvahu, věděl, že je pozdě uniknout, že je pozdě střílet dalšími šípy. Uvědomil si, že jeho touha získat více znamená najednou méně. Tur už byl na deset kroků od Oldřicha, který se už pomalu loučil se životem... když vtom prosvištělo vzduchem několik šípů a převeliký tur se svalil k zemi! Z lesa vyjel neznámý lovec na bílém koni. Oldřich pochopil, že je zachráněn. „Kdo jsi, lovče, můj vysvoboditeli, který mě vytáhl z náruče smrti?“ Cizinec se pousmál a mávl rukou, naznačil, že jeho čin nestojí za žádné pocty, vždyť by Oldřicha zachránil každý, komu by ještě síly stačily.Oldřich však na odměnu pro lovce na bílém koni stále myslel. Co by pro lovce mohlo být větším poděkováním než lesy a louky plné divoké zvěře? Věnoval tedy neznámému muži území, které podle stáda rozzuřených zvířat pojmenoval Turovem. Oldřichův zachránce se v darovaném panství usídlil. A ví snad jedině on, proč nakonec z onoho pověstného názvu Turov vzniklo dnešní pojmenování Turnov. Snad ani nepátrejte po vzniku názvu Turnov, možností je několik a každá z nich nabízí velký prostor pro fantazii. 

 

Památky

MPR/MPZ

Husův sbor v Turnově

Stavitelem této jednoduché funkcionalistické stavby se zvonicí byl turnovský architekt Vladimír Krýš.

Sbor byl vystavěn v letech 1937 - 1939 a je dnes nejmladším sakrálním objektem města. Dominantu jeho interiéru tvoří 4 metry vysoký rubínový skleněný kříž od sklářského výtvarníka Zdeňka Juny se zpodobněním Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Zajímavá je i výzdoba oken.

Chrám Narození Panny Marie v Turnově

Chrám Narození Panny Marie patří mezi největší novogotické chrámové stavby ve střední Evropě.
Současný novogotický chrám stojí v místě, kde Vartemberkové, zřejmě Havel z Lemberka a jeho žena Zdislava, založili po polovině 13. století dominikánský klášter s velkým chrámem zasvěceným Panně Marii.
Husité v roce 1424 klášter zničili ohněm, v němž zahynuli i mniši. Chrám byl počátkem 19. století pro špatný stav po několika požárech zbourán. Na jeho místě byl v letech 1825 - 53 postaven jeden z prvních novogotických kostelů v Čechách. Tato mohutná trojlodní bazilika byla zasvěcena Narození Panny Marie. Interiér chrámu je rovněž novogotický.
Ke kostelu přiléhá hřbitov, na kterém se nacházejí umělecky cenné náhrobky, z nichž mnohé nesou jména významných osobností Turnova a okolí.
Zvláštností kostela je jeho nedostavěná věž, která se stala charakteristickou dominantou města.
Od 1. července 2015 je návštěvníkům nově zpřístupněný vchod do kostela pro vizuální prohlídku přes nově umístěnou mříž. Za slunečného a suchého počasí tak je možné nahlédnout do interiéru kostela. Při dešti zůstávají dveře zavřeny, aby do interiéru nevnikala vlhkost.

Prohlídky turnovských kostelů
V průběhu letních prázdnin, v měsících červenci a srpnu se obvykle každé pondělí konají prohlídky turnovských kostelů. Seznámíte se s historií chrámu Narození Panny Marie, kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Františka z Assisi a dozvíte se i mnoho zajímavého o městě Turnově. Prohlídky zajišťuje Regionální turistické informační centrum na náměstí Českého ráje.

Kostel svatého Františka z Assisi
náměstí Českého ráje, Turnov

Kostel sv. Františka leží v horní části náměstí Českého ráje.
Byl postaven v polovině 17. století Maxmiliánem z Valdštejna. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zničen ohněm. Svou nynější podobu získal během poslední přestavby v letech 1803-22. Průčelí kostela zdobí portál s kamenným erbem rodu Valdštejnů a ve výklenku nad ním můžeme vidět sochu sv. Františka z Assisi.

Kostel svatého Mikuláše
Jiráskova ulice, Turnov

Chrám sv. Mikuláše je nejstarším kostelem v historickém jádru města Turnova.
Původně gotický kostel pochází ze 14. století, jeho počátky jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova. Po požáru v roce 1538 byl přestavěn renesančně a roku 1722 barokně. Vnitřní barokní výzdoba kostela byla doplňována po celá desetiletí po přestavbě, v roce 1994 prošel bohatě zdobený interiér restaurací.
Uvnitř chrámu najdete cenné renesanční náhrobky rodu Vartemberků, které pocházejí ze 16. století. V té době byl rod Vartemberků majitelem Turnova.
Impozantně působí 25 metrů vysoká čtyřhranná věž se silným zdivem, která byla součástí opevnění města. V současné době je jednou z dominant města.
Ke kostelu přiléhá barokní fara z roku 1708, která vznikla přestavbou původní školy.

Židovské památky
Židovská čtvrťv Turnově

Jedná se o část města vymezená ulicemi Palackého, Trávnice a Krajířova. Turnovská židovská čtvrť i přes nutné přestavby zůstala jako celek téměř kompaktní.

Turnovské židovské osídlení, které registujeme od 20. let 16. století, ale které bylo nepochybně o několik desítek let starší, lze zpočátku označit za roztroušené. První židovské domy se soustřeďovaly do ulic kolem náměstí. Až po rozsáhlém požáru v roce 1643 se většina židovských domů začíná soustřeďovat do samostatného celku, konkrétně na Trávnice a do budoucí Palackého a Krajířovy ulice.

Turnovské ghetto se postupně zaplnilo 22 domy, které po zavedení povinného číslování domů v roce 1770 získaly římská čísla. Římské číslování židovských domů bylo nakonec nejdéle trvajícím separačním znakem, neboť v Turnově se udrželo až do roku 1875 a zrušeno bylo patrně až v souvislosti s nařízením o vedení nových pozemkových knih.

Nyní se podíváme podrobněji na jednotlivé budovy a jejich obyvatele:

Dům čp. 472 (I)

V roce 1880 byl majitelem Sigmund Prager, obchodník s drahokamy a nájemce tabákového skladu, který se v roce 1901 vystěhoval s rodinou na Královské Vinohrady. V 18. století bychom zde nalezli Davida Joachima Weseritze, který se po povinném přijetí německých jmen a příjmení objevuje pod jménem David Liebstein.

Dům čp. 473 (II)

Tento dům patří k nejrozsáhlejším objektům bývalého ghetta. Přestože je obytná budova otočena čelem do Palackého ulice, dům pokračuje malým členitým dvorkem a ukončuje jej až objekt se segmentovým průjezdem proti budově starého biografu. Ve fasádě nad hlavním vchodem se dochovalo unikátní římské číslo II v oválném věnci jako jediný místní pozůstatek starého označení židovských domů. Ve sklepení domu byla v roce 2011 objevena částečně zatopená prostora, do níž se vstupuje z hlavní sklepní místnosti po několika schodech. V současné době je prostor interpretován jako židovská rituální lázeň mikve.

Dům čp. 474 (III)

Tradiční rodinou v tomto domě byli Hillilovi (alias Hillerovi) a jejich potomci Jamnitzovi, z nichž vynikal zejména Markus Hiller (1764-1850), představený židovské obce. V první polovině 20. století zde žila rodina obchodníka Vítězslava Budlovského, který se synem Ing. Dr. Erichem Budlovským zahynul roku 1942 v koncentračním táboře Terezín.

Dům čp. 475 (IV)

Dům se do rukou židovských vlastníků dostává roku 1717, tedy v době nuceného přestěhování Židů z města do budoucího ghetta. V 19. století zde žila rodina Josefa a Judity Dubských. Josefovi potomci se věnovali tradičním židovským zaměstnáním - koželužství a výrobě lihovin. Od roku 1894 zde žili manželé Theodor a Kamila Segerovi. V letech 1914-1918 se Theodor Seger jako tehdejší předseda zdejší židovské obce zasloužil o sociální podporu židovských uprchlíků z Haliče. Kamila Segerová zahynula 11. listopadu 1942 v koncentračním táboře Terezín, Theodor patrně o rok později v Osvětimi.

Dům čp. 476 (V)

Nejstarší záznam o tomto domě pochází z roku 1755 a již tehdy se jednalo o dům židovský. Později je s místem spojeno zejména pokolení Epsteinů, další velmi početné židovské rodiny, která se v Turnově nejčastěji věnovala obchodu s kůžemi. Nejinak tomu bylo v případě Izáka alias Ignáce Epsteina, který dům koupil v roce 1854 a kromě koželužství se věnoval ještě zpracování kamenářské kompozice. Jeho syn Leopold (1863-1940) pokračoval v otcových šlépějích. S manželkou Žofií měl dvě dcery, které i se svými rodinami zahynuly v Osvětimi.

Dům čp. 477 (VI)

Na tomto gruntě se židovský majitel objevil již v roce 1653. Jednalo se o Marka Enocha a jeho ženu Salomenu. Po požáru roku 1707 zde nalézáme rodinu Filipa Heršla Dubského. Po něm se domku ujal Mojžíš Izák z Podolí u Svijan, který v ghettu vlastnil ještě několik dalších nemovitostí (čp. 487, 492, 493). Jejich koupi mu umožnila nejspíše profese zlatníka. V roce 1770 se domu ujímá židovský kantor Izák Jáchym, jenž s několika dalšími společníky zahájil na okraji ghetta průmyslovou výrobu kartounů. Posledním židovským majitelem domu byl Bernard Schiller. V roce 1875 koupil nemovitost zdejší rodák Vilém Votrubec.

Dům čp. 484 (XIII)

V letech 1655-1660 náležel dům Židu Vítovi. Po požáru města koupil spáleniště od jeho vdovy křesťanský soused, kovář Jindřich Čejka. V zájmu soustředění turnovských Židů do samostatného domovního celku se však ještě před polovinou 18. století dostává zpět do židovských rukou. V roce 1747 jej koupil nájemce tabákového skladu Wolf Löbl, který jej předal svému synovi Maieru Wolfovi alias Maieru Thornauovi, primasu zdejší židovské obce a jedné z nejvýznamnějších židovských postav Turnova přelomu 18. a 19. století.
Roku 1857 patřil dům dědicům po Jakubu Dubském. Ti také patřili k posledním židovským obyvatelům domu, který si dodnes i přes svou značnou velikost zachoval archaický vzhled.

Dům čp. 493 (XXI)

Současná podoba domu pochází až z meziválečného období. Již tehdy ale plně odpovídala malému továrnímu provozu, neboť se zde v 19. století usídlila továrna na kartouny s barevnou a později výrobna nábytku a kulečníků. Židovské nájemníky registrujeme až do roku 1889, kdy si zde zařídil obchod s kůžemi Max Epstein, jehož syn Gustav proslul jako prezident sanfranciské burzy. V 90. letech 19. století zde krátce pobývá ještě rodina Epsteinova švagra Karla Laufera, obchodníka s drahokamy. Počátkem 20. století se do domu stěhuje Betty Podvincová s dětmi Rudolfem a Elsou. Rudolf Podvinec se v Turnově dožil perzekuce Židů a jeho stopy končí v transportu, který 20. ledna 1943 směřuje z Terezína do Osvětimi.

Dům čp. 490 (XVIII)

Na dům čp. 484 navazuje další rozsáhlý objekt, neméně zajímavý starý obecní dům židovské obce. Na jeho fasádě v průčelí můžeme dodnes rozeznat stopy po meziválečných firemních nápisech. Krátký průchod, propojující Krajířovu ulici s Palackého, sice vyznívá jako autentický stavební prvek, ale k jeho proražení došlo až počátkem 60. let 20. století.
Již v letech 1688-1695 zde dokládáme jakéhosi Žida Šage. Mnohem důležitější roli sehrál dům počátkem 19. století, kdy se stal jedním z objektů podnikatelského záměru firmy Leinwandt-, Zitz- und Cottofabrique Heller, Neustadtl, Mautner & Companie, která jej koupila, aby zde zřídila další ze židovských kartounek. Firma se však neprosadila, a tak roku 1825 kupuje dům v dražbě liberecký obchodník Josef Kittel.
Nové dějiny tohoto domu se začaly psát až rokem 1869, kdy rozsáhlou nemovitost koupila židovská obec a přemístila sem z domu čp. 483 své sídlo, rabínský byt i školu. Potřebám židovské obce sloužil až do roku 1926, kdy jej obec prodala soukromému majiteli.

Dům čp. 452

Starý obecní dům čp. 490 (viz výše) byl pro potřeby židovské obce ve 20. letech 20. století pravděpodobně příliš rozsáhlý a patrně i značně sešlý. Po jeho prodeji tedy na sousední parcele vystavěno sídlo nové. Zde se nalézala úřadovna s archivem, zasedací místnost a od roku 1940 dokonce i provizorní modlitebna jako náhrada za uzavřenou synagogu.

Dům čp. 489 (XVII)

Rozsáhlý dům s mansardovou střechou v Krajířově ulici byl postaven někdy v 18. století, neboť v roce 1705 je grunt pustý ale o sto let pozdějí zde žijí manželé David a Paula Arnsteinovi, jejichž syn Izák působil v Turnově jako dlouholetý matrikář židovské obce. Poslední židovskou rodinou v domě byli Bodascherovi. Otec Arnošt Bodascher přišel do Turnova v roce 1897 z Humpolecka. Zemřel v předvečer transportů do koncentračních táborů 10. září 1940, pouhých sedm měsíců po své ženě Bertě. Jejich děti zahynuly v lodžském ghettu a v Osvětimi.

Dům čp. 491 (XIX)

Koncem 18. století koupil dům zakladatel první turnovské židovské kartounky Wolf Mayer alias Wolf Thornau. Po polovině 19. století obývala dům rodina obchodníka s kůžemi a pozdějšího předsedy židovské obce Simona Epsteina. Roku 1890 již náležel křesťanskému majiteli.

Dům čp. 492 (XX)

Po požářu v roce 1707 koupil grunt Žid polského původu Jakub David Lissa, aby zde vystavěl nový dům. Po něm se majitelem stal Mojžíš Oesterreicher z Podolí a následně Wolf Mayer. Za domem v zahradě byla rituální lázeň, která svému účelu sloužila až do roku 1893, kdy ji jako nepotřebné zařízení obec prodala křesťanským majitelům domu čp. 492 a ti ji odstranili. Krátce předtím se do domu přestěhovala rodina židovského šámese a košeráka Jakuba Steinwalda. Většina rodiny zahynula v koncentračních táborech.

Dům čp. 486 ( XVa)

V roce 1722 koupila tento grunt Salomena, vdova po Židu Marku Enochovi, pro svého syna Abrahama Enocha, aby si zde mohl vystavět kamenný dům. Koncem 19. století vlastní tento nevelký dům výrobce lihovin Alfred Abeles.

Dům čp. 487 (XVb)

Roku 1757 kupuje Mojžíš Izák pustý pozemek pro vystavění domu své dceři Alžbětě a jejímu manželovi Izáku Markovi. Naposledy zde na přelomu 50. a 60. let 19. století žil synagogální sluha a autor květnatých eutologií na židovských náhrobcích Leopold Steiner s rodinou.

Dům čp. 481 (X)

Jižní strana Krajířovy ulice byla židovskými rodinami osídlena ve druhé polovině 17. století, tedy ještě před vznikem uzavřeného ghetta. Zde stála třetí (nám známá) dřevěná synagoga, vybudovaná jako náhrada za synagogu zničenou požárem. Ta však roku 1707 rovněž podlehne požáru. Později stojí na jejím místě dům židovského kantora a roku 1746 bychom zde nalezli řezníka Abrahama Markuse. Z pozdějších nájemníků můžeme jmenovat soukromníka Josefa Pragera a jeho rodinu.

Dům čp. 480 (IX)

Objekt vlastnil v letech 1681-1683 Žid Mojžíš, poté zůstává až do roku 1774 v křesťanských rukách. Koncem 19. století zde žili  Hahnovi, kteří se živili výrobou obuvi, nebo kramář a obchodník s obilím Filip Lipmann Mestitz s rodinou. Majitelem domu byl do roku 1896 kořalečník Israel Mendl.

Synagoga
Krajířova 2199, Turnov

Telefon: +420 481 366 255
E-mail:
info@turnov.cz
Web:
www.synagoga-turnov.cz

Turnovská synagoga pochází z roku 1719 a byla vystavěna z kamene uvnitř bloku domů židovské čtvrti.
Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v severních Čechách, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o třetí budovu židovské synagogy v Turnově, první dvě synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města.
V přízemí, hned v předsíni, se nachází výklenek, v němž bylo umístěno umývadlo, tzv.kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.
Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kulturním a společenským účelům.
Slovo synagoga (hebrejsky bejt kneset je dům shromáždění) pochází z řeckého slova pro místo shromáždění. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tóry (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, překryty bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunovány korunou ze stejného materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce. Dvířka schrány byla překryta oponou a draperií většinou ušitých ze vzácných, bohatě zdobených tkanin (samety, brokáty, hedvábné damašky). Mohly obsahovat jméno donátora a příležitost, při které oponu synagoze, tedy své komunitě, daroval, např. obřízka či oslava dospělosti syna, uzdravení z nemoci, svatba apod. Při bohoslužbě se svitek Tóry vyndal ze schrány, přenesl na stůl v prostoru řečniště (bimy: v naší synagoze místo vyznačené) v podlaze odlišnými pískovcovými kvádry naproti svatostánku) a zde se za pomalého odvíjení a ukazování dřevěným či kovovým ukazovátkem ve tvaru ručky četl. Zmíněné liturgické předměty si v turnovské synagoze můžete prohlédnout ve vitríně po pravé straně svatostánku, přičemž oba pláštíky a koruna pocházejí z Turnova. Nedávno byl nalezen současný domov původní turnovské Tóry. Po prodeji Tór z českých a moravských synagog do zahraničí komunistickou vládou v 60. letech 20. století byl jeden ze svitků Tóry z Turnova poskytnut k používání židovské komunitě Temple Adath Israel ve městě Lexington, stát Kentucky, USA. Posvátný předmět z Turnova tak slouží fungujícímu židovskému společenství a není pouze mrtvým muzejním předmětem.

Židovský hřbitov v Turnově
Sobotecká, Turnov

Telefon: +420 481 366 255
E-mail:
info@turnov.cz
Web:
www.infocentrum-turnov.cz

Židovský hřbitov v Sobotecké ulici v Turnově je jediným zachovalým židovským hřbitovem v semilském okrese.
V západní zdi je zasazen hřbitovní domek, v němž byla márnice a byt hrobníka. Dnes je zde expozice věnována židovské komunitě. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.
Náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ - východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají i svými poetickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština.
Na hřbitově odpočívají např. přímí předci Pavla Tigrida či spisovatele Ivana Olbrachta. Estetickou působivost hřbitova podtrhávala i řada pravidelně rozmístěných stromů, které však byly z části vykáceny v rámci stavebních prací při úpravě silničního obchvatu.

MUZEA

Galerie Granát, Turnov 

Počátky expozice o výrobě uměleckého družstva Granát Turnov sahají do roku 1998 k 45. výročí vzniku a asi čtyři roky zpět k letním akcím Kámen a šperk v českém ráji pořádané v červenci.

Výstava panenek a kočárků v Turnově 

V Turnově v blízkosti náměstí Českého ráje je k vidění přes 1 000 exponátů panenek a kočárků ze soukromé sbírky. Přijďte se podívat na nově otevřenou výstavu!

Muzeum Českého ráje, Turnov  BENEFIT Program
Sleva 10 Kč na všechny druhy vstupného. Platí pro Muzeum Českého ráje a galerii.
CITYcard

Expozice Muzea Českého ráje skýtají jedinečnou příležitost k poznání Turnova a celého regionu. Od roku 1886 muzeum shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho kulturních dějinách.

Dlaskův statek 

Dlaskův statek je typickou ukázkou pojizerského domu.

Další historické památky

Barokní kašna se sousoším sv. Václava, Turnov 

Kašna se nachází v blízkosti Muzea Českého ráje ve Skálově ulici.

Budova České spořitelny, Turnov 

Novorenesanční stavba z roku 1906 se nachází na náměstí Českého ráje.

Budova sokolovny v Turnově 

Budovu sokolovny ve Skálově ulici otevřeli Sokolové slavnostně v roce 1898.

Dům Na Sboře 

Tento dům stojí v místech, kde za Svěráckou branou v domě, který se nazýval na Kopidlně, je v předbělohorské době doložena bratrská modlitebna.

Dům U Jelena 

Dům U Jelena se nachází v pravém spodním rohu turnovského náměstí.

Kašna s mariánským sloupem 

Jednu z dominant náměstí Českého ráje tvoří pískovcová kašna s pozlacenou sochou patronky Turnova, Pannou Marií.

Kubistický dům v Turnově 

Kubistický dům čp. 1294 u vlakového nádraží je jeden z architektonicky nejzajímavějších turnovských domů.

Pro rodiny s dětmi

Turnovské naučné stezky
Chcete blíže nahlédnout do historie města Turnova, které je právem nazývané „srdcem“ Českého ráje? Máte zájem poznat jeho ducha a seznámit se s osobnostmi, které v něm žily a tvořily? Obdivujete místní řemeslnou tradici a lidskou tvořivost? Láká vás zdejší krásná příroda? Připravili jsme pro vás tři naučné stezky (doplňují je dvě zvukové tabule, jedna u vlakového nádraží, druhá na náměstí Českého ráje), které vám Turnov představí a přiblíží. Dvě naleznete přímo v centru města, procházka po třetí z nich vás vyvede z městských ulic do blízkého okolí až k zámku Hrubý Rohozec.

Pojďte a putujte s námi, budeme vám vyprávět příběh města, které je poprvé písemně zmiňováno již roku 1272, příběh lidských osudů, které ho rozvíjely a utvářely, příběh Turnova jako místa tajemného a magického…

Kamenářská stezka, významné osobnosti Turnova

Turnov, známý jako město drahých kamenů, ve světě proslavila zejména výrova šperků s českými granáty. O tradici kamenářství a šperkařství v Turnově a o osobnostech, z nichž většina je se zpracováním drahých kamenů spojena, pojednává první naučná stezka pojmenovaná Kamenářská stezka, významné osobnosti Turnova

Po stopách židovství v Turnově

tak zní název druhé naučné stezky vedoucí ulicemi Turnova. Pojednává o historii židovské populace ve městě a zároveň je pozvánkou k návštěvě zdejších židovských památek. I když v současné době již ve městě židovská obec neexistuje (byla zrušena v roce 1961), upomínkou na ni zůstává do dnešních dní dochovaná synagoga a židovský hřbitov, tedy místa, která si dodnes v našich představách udržela nádech tajemna a magické atmosféry.

Zámecká naučná stezka

Třetí, nejdelší naučná stezka, nazvaná Zámecká, spojuje Turnov s nedalekým zámkem Hrubý Rohozec. Na okruhu o délce si 4 km se setkáte s tabulemi zelené barvy. 

Turnovský cyklookruh

Cykloturisté, kteří si chtějí udělat kratší výlet okolím Turnova, mohou využít Turnovský cyklookruh, který vede kolem mnoha zajímavých míst a památek.

Cyklookruh o délce 24 km je značen místním značením vedoucí po stávajících cyklotrasách a silnicích III. a IV. tříd s minimální automobilovou dopravou. Na celé trase jsou umístěna odpočívadla a stojany s přehlednou mapou. Výlet můžete začít třeba na vlakové zastávce Turnov-město či v Zaholicích, kde lze zaparkovat automobil.

K zajímavostem na trase patří kalvárie na Vrchhůře - pískovcové sousoší bezejmenného autora z konce 18. století. Stojí na jednom z nejvýše položeném místě v katastru města. Odtud se otevírá krásný výhled na město s dominantním novogotickým chrámem Narození Panny Marie, na hrad Valdštejn, Trosky a na další zajímavosti Českého ráje. Trasa dále vede kolem Pivovaru Rohozec, založeného na počátku 20. století. Dodnes se zde vaří pivo podle původních receptur z vody pocházející z Vazoveckého údolí. V Ohrazenicích budete míjet Pyrám, kamenný rozcestník z roku 1813 udávající tři hlavní směry na Turnov, Mladou Boleslav a Liberec. Zajímavé jsou i dva kostely na trase, kostel sv. Jakuba v Přepeřích z poloviny 16. století a nejstarší kostel v Turnově - sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích z přelomu 12. a 13. století.

Sport

Agentury Výlet v ráji
Husova 559, Turnov

GSM: +420 737 374 500
E-mail:
vyletvraji@seznam.cz
Web:
www.vyletvraji.cz 

Půjčovna raftů Jizera, sportovní lezení s instruktorem, školní výlety a firemní akce v Českém ráji.
Agentura Výlet v ráji má na svém kontě již tisíce spokojených zákazníků nejen z Evropy, ale i ze zámoří a velká většina se k nám znovu vrací. Těm, kteří využili našich služeb, děkujeme a věříme, že mají pěkný zážitek a znovu se k nám o dovolené v Českém ráji vrátí. Těm, kteří našich služeb teprve využijí, přejeme pěkný zážitek a příznivé počasí.

Restaurace

Grand restaurant Magic Turnov 

Hostinec U Luků

Ubytování

Hotel Karel IV. 

Okolí Turnova

Hrady

Hrad Valdštejn 

Hrad Valdštejn leží na západním okraji Hruboskalského skalního města. Je považován za nejstarší hrad Českého ráje.

Zámky

Státní zámek Hrubý Rohozec 

Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a Desfoursů.

Státní zámek Sychrov 

Sychrov
Státní zámek Sychrov je jedním z nejnavštěvovanějších objektů v našem regionu a je často vyhledáván i filmaři k natáčení pohádek. Veřejnosti je otevřen po celý rok.

Zámek Hrubá Skála 

Karlovice

Renesanční zámek byl postaven na pískovcových skalách na místě středověkého hradu ze 14. století. Je jednou z dominant Českého ráje. Ze zámecké věže se nabízí krásný výhled na okolní krajinu.

Zříceniny hradů

Zřícenina hradu Frýdštejn 

Frýdštejn

Zachovalá zřícenina skalního hradu se vypíná nad údolím řeky Jizery. Tento typický strážní hrad je překrásnou dominantou Maloskalska.

Zřícenina hradu Rotštejn 

Mírová pod Kozákovem

Rotštejn je zřícenina skalního hrádku založeného před rokem 1300. Nachází se v jihovýchodní části Klokočských skal.

Zřícenina hradu Vranov - Pantheon  BENEFIT Program
Sleva na vstupné 10% (mimo VII., VIII.)
OPUScard
CITYcard

Malá Skála

Na strmém skalním bradle, které se vypíná vysoko nad Jizerou, byl na počátku 15. století postaven jeden z posledních hradů této oblasti, Vranov.

Zbytky hradu Kavčiny 

Zbytky hradu Kavčiny jsou zbytky skalního strážného hrádku ze 14. století, jenž bránil hrad Valdštejn z jeho nejzranitelnější strany.

Zřícenina hradu Chlum 

Zřícenina hradu Chlum, též Kozlov, leží 2,5 km jihozápadně od Turnova na severozápadním okraji Hruboskalské plošiny.

Zřícenina hradu Zbirohy 

Hrad Zbirohy stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakousy, kde řeka vytváří veliký zákrut. Z původního hradu se dochovaly obytné místnosti pod severní zdí ve vnitřním hradu, sklepení a základy obranné věže.

 Muzea

Motomuzeum Borek pod Troskami 

V muzeu se nachází unikátní sbírka historických motocyklů, které se vyráběly a brázdily v hojném počtu české i světové silnice v 30.-70. letech minulého století.

Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů 

Radostná pod Kozákovem

Výstava drahých kamenů z celého světa, možnost návštěvy lomu a hledání drahých kamenů.

Maloskalská galerie - Boučkův statek 

Malá Skála

Boučkův statek je roubená patrová budova, která je nádhernou ukázkou lidové architektury. V objektu sídlí galerie výtvarných děl.

Další historické památky v okolí

Budova pivovaru, Rohozec 

Pivovar v okrajové části Turnova postavil v polovině 19. století rod Ungrů, kteří vlastnili zdejší panství.

Červený dvůr v Jenišovicích 

Statek, nazývající se Červený dvůr, se nachází v obci Jenišovice a je nejnižší (318 m. n. m.) a zároveň nejjižnější částí obce.

Dřevěná zvonice ve Vlastibořicích 

Dřevěná zvonice je dominantou obce.

Regionální produkty

Český ráj je krajem přírodních krás, hradů, zámků, sakrálních památek a staveb lidové architektury. Regionem, ve kterém můžete objevovat staletá tajemství českého šperkařství, kamenářství a sklářské a bižuterní výroby. Setkat se tu ale můžete také s dalšími tradičními řemeslnými produkty - ; dekorativními výrobky z orobince, dřevěnými hračkami a šperky a originálním textilem. Při Vašich toulkách Českým rájem jistě také zatoužíte ochutnat něco ze zdejší potravinářské produkce, jako jsou výborné sýrové speciality, pečivo vyráběné dle tradičních receptur, lahodné ovocné mošty či pivo ze zdejších pivovarů.


Turnov

Turnov - kostel Narození Panny Marie

Turnov - kostel Narození Panny Marie

Trojlodní kostel Narození Panny Marie patří k nejmohutnějším novogotickým stavbám ve střední Evropě. Vnitřní prostor osvětluje v každé lodi sedm oken zdobených postavami českých světců a patronů. Interiéru vévodí třídílný hlavní oltář s obrazem Narození Panny Marie. Na místě kostela původně stával dominikánský klášter, který byl v roce 1424 vypálen husity. Dnešní podobu získal objekt podle plánů architekta Martina Hausknechta v letech 1825 - 1853. Ke kostelu přiléhá hřbitov, na kterém se nachází řada umělecky cenných náhrobků připomínajících významné osobností Turnova a okolí.
 
01 - Synagoga

01 - Synagoga

Židovská obec získala v roce 1719 povolení postavit si kamennou synagogu. Předchozí dvě dřevěné turnovské synagogy postupně zničil požár v letech 1643 a 1707. Dnešní podoba interiéru je převážně výsledkem úprav z roku 1905, kdy byla barokní synagoga elektrifikována. Synagoga je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 12577/6-5983.
 
02 - Židovský hřbitov

02 - Židovský hřbitov

Z uměleckého hlediska jsou zde přítomny mimořádně hodnotné stély vysoké řemeslné úrovně od 17. do 19. století. Na jejich výrobě a výzdobě se podíleli židovští i křesťanští kameníci. Náhrobní kameny z 19. až 20. století jsou zhotoveny z hodnotných materiálů a dokládají vývoj funerálního umění všeobecně. Hřbitov sloužil i jako spádové pohřebiště pro většinu Liberecka a Jablonecka až do třetí čtvrtiny 19. století. Nejstarší náhrobky jsou popsány výhradně hebrejsky, mladší (40. léta 19. století) již mají nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se začíná objevovat také čeština. Poslední pohřeb se na zdejším hřbitově uskutečnil v roce 1956. Současný stav hřbitova je silně poznamenán silničním obchvatem postaveným v letech 1988 - 1991. Na hřbitově jsou pohřbeni například předci Ivana Olbrachta či Pavla Tigrida.
 
03 - Dlaskův statek

03 - Dlaskův statek

Zemědělská usedlost náleží do typu pojizerského patrového domu. Umístěna je mimo zástavbu a štítově orientována na jih směrem ke komunikaci. Dlaskův statek tvoří obytný patrový dům s kamennými chlévy a roubená stodola. Areál usedlosti ohraničuje trámový plot s pískovcovými sloupky se dvěma branami a brankou. Mimo areál stojí socha Panny Marie a tzv. Rakoušův sroubek pocházející z Malého Rohozce. Intaktně zachovaný statek z počátku 18. století tvoří dominantu okolí a slouží jako expozice lidové kultury a tvorby. Dlaskův statek je národní kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 351.
 
04 - hrad Valdštejn

04 - hrad Valdštejn

Hrad byl založen Markvartici v druhé polovině 13. století. Na konci 14. století přešel do rukou pánů z Vartemberka. Za husitských válek byl v rukou různých kališnických hejtmanů. V roce byl 1440 dobyt jako sídlo lupičů zemskou hotovostí. Během 16. století hrad zpustl. V 18. století se zřícenina stala sídlem poustevníků. Roku 1772 ve střední části vznikla kaple sv. Jana Nepomuckého. Roku 1821 kupuje hrad Valdštejn Jan Lexa z Aehrentalu, který zde nechal provést četné romantické úpravy. Areál hradu Valdštejn je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 45773/6-2841.
 
05 - Spořitelna

05 - Spořitelna

Monumentální novorenesanční budova státní spořitelny byla postavena roku 1906 dle projektu architekta Jana Heindla. Objekt s bohatě dekorovanou fasádou zdobí mimo jiné fresky malíře Ládi Nováka symbolizující kamenářské řemeslo. Spořitelna je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 31649/6-4711.
 
06 - Radnice

06 - Radnice

Radnice byla postavena v roce 1526. V letech 1620-1621 prošla pozdně renesanční úpravou, která je v dispozici dochována dodnes. Současný vzhled budovy byl upraven v roce 1894, kdy fasády získaly neorenesanční výzdobu. Radnice je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 12359/6-5581.
 
07 - Střední uměleckoprůmyslová škola

07 - Střední uměleckoprůmyslová škola

Secesní třípodlažní budova střední školy o půdorysu nepravidelného písmene V s jednoduchou štukovou výzdobou fasády byla postavena v letech 1908 až 1909 turnovskou stavební firmou Antonína Bernata dle projektu pražského architekta Jaroslava Valečky. Střední uměleckoprůmyslová škola je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 12206/6-5617.
 
08 - kostel sv.  Jana Křtitele v Nudvojovicích

08 - kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

Areál kostela sv. Jana Křtitele je tvořen jednolodním kostelem a oválnou ohradní zdí, která ohraničuje okolní hřbitov. Raně gotický kostel byl založen v době kolem roku 1250 cisterciáky z Mnichova Hradiště. Roku 1726 získala stavba barokní kazetový strop. V průběhu 19. století objekt chátral a roku 1894 prošel celkovou opravou (poslední rekonstrukce se uskutečnila v roce 2006). Kostel sv. Jana Křtitele je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 45976/6-2842.
 
09 - Památník věnovaný padlým ve světových válkách

09 - Památník věnovaný padlým ve světových válkách

Památník věnovaný padlým ve světových válkách, který nalezneme v parčíku v horní části Skálovy ulice, pochází z roku 1927. Autorem pomníku tvořeného bronzovým sousoším na žulovém podstavci je významný představitel českého moderního sochařství - Josef Drahoňovský. Sousoší je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 16437/6-4785.
 
10 - Památníky prusko-rakouské války 1866

10 - Památníky prusko-rakouské války 1866

Vojenský hřbitov u kostela sv. Matěje je vymezen kovaným plůtkem a zahrnuje v sobě tři památníky věnované padlým vojákům v prusko-rakouské válce 1866. V roce 1867 nechala saská vláda postavit pomník, který připomíná poručíka Heinricha von Tuempling a 12 jmenovitě uvedených vojáků saské armády. Vojenský veteránský spolek z Turnova nechal v roce 1868 na hřbitově zbudovat pomník na památku 20 zemřelých rakouských vojáků. Nejmladší ze tří památníků připomíná 30 pruských, 20 rakouských a 12 saských vojáků zemřelých v Turnově a přilehlém okolí. Památníky jsou kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 40449/6-2838.
 
 
Vytvořeno 14.12.2015 11:04:18 | přečteno 4792x | lenka.hornova