Vyhledávání

Kaple Bolestné Panny Marie, zvaná Španělská - Nový Jičín

DSC 1385

Kaple Bolestné Panny Marie se nachází na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně. Byla postavena nad společným hrobem císařské posádky, kterou roku 1621 zákeřně pobilo vojsko protestantského krnovského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav) – odtud vznikl zlidovělý název Španělská kaple.

Obnova kaple probíhala v letech 2020–2022. Záměrem stavebních prací bylo co nejautentičtější návrat k původní podobě kaple. Projekt řešil opravou střechy a věže, došlo k částečné výměně poškozených trámů a k výměně střešní krytiny na pálenou krytinu – bobrovku, která byla na objektu v 19. století. V dalších letech pokračovaly opravy historické fasády včetně opravy zdobných prvků. Zajímavou součástí interiéru je mechanický betlém, k vidění o vánočních svátcích, jehož nejstarší část je stará více jak 150 let.

Celková obnova kaple stála 7,3 mil Kč a spolu s Římskokatolickou farnosti Nový Jičín se finančně podíleli město Nový Jičín, Česko-německý fond budoucnosti a Moravskoslezský kraj. 


Kaple Bolestné Panny Marie zv. Španělská kaple stojí podél císařské silnice na místě padlých vojáků ve Smetanových sadech. Porážka českých stavů v bitvě na Bílé Hoře roku 1620 neznamenala konec války mezi katolíky a protestanty, ale přesunutí těžiště válečných událostí z Čech na Moravu a do severních zemí. Podpora Fridricha Falckého, tzv. zimního krále, v době třicetileté války nepřinesla Novému Jičínu nic dobrého. Císařské vojsko tzv. „Černých Španělů“ jinak zvaných „Neapolitánců“ obsadilo město a na Horním předměstí rozložilo tábor. Protestantské tažení krnovského markraběte Jana Jiřího vyvrcholilo ve městě v krvavý masakr. Markrabě se svým téměř patnáctitisícovým vojskem dorazil roku 1621 před brány města, zahájil obléhání
a úmyslně nechal založit požár, který nešlo zastavit. Většina mužů císařského vojska byla udušena kouřem či obklíčena nepřítelem a popravena. Zachránilo se pouze několik jezdců, kteří se probojovali obklíčením směrem na Skalky. Stovky mrtvých vojáků byly pohřbeny do třech vykopaných jam a na tomto místě byla později vybudována dřevěná kaple, dodnes zvaná „Španělská“. Novojičínští si za podporu krále Fridricha Falckého vysloužili trest císaře, který město zbavil samostatnosti a předal jej do správy olomouckých jezuitů, kteří město spravovali do roku 1775. Na konci 18. století byla kaple císařem Josefem II. uzavřena, protože se stala oblíbeným regionálním poutním místem, kde přicházeli lidé ze širokého okolí. Poté sloužila jako sklad soli a ječmene. Význam poutního místa tímto byl zmenšen. V 1. polovině 19. století investoval do opravy kaple novojičínský měšťan Franz Xavier Mech, který měl ke kapli osobitý vztah.  

Původně polní dřevěná kaple nad hroby vojáků přitahovala velké zástupy poutníků, proto byla v letech 1724–26 přestavěna na kamennou kapli. Jednolodní barokní podélná stavba s polygonálně uzavřeným chórem, příčnou lodí a bočními oratořemi se v průběhu 18. století rozrůstala. Budována byla také poutní cesta lemovaná barokními sochami pořízená z darů novojičínských měšťanů. V 19. století dostala kaple novorománskou podobu a byla rozšířena o kněžiště, boční kaple a věž. Poslední oprava stavby proběhla na sklonku 20. století.

Z barokních soch, které lemovaly poutní cestu z centra města ke Španělské kapli, zůstala dochována pouze socha sv. Antonína z Padovy, k níž se váže pověst, že osoba, která se pokusí o přemístění, dostane od světce políček. Zajímavou součástí interiéru je mechanický betlém, k vidění o vánočních svátcích, jehož nejstarší část je stará více jak 150 let.

Využití objektu

Celý areál je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Nový Jičín. Využívá se především k bohoslužbám, ale běžný turista ho může navštívit během vánočních svátků hlavně z důvodu pohyblivého betléma, koncertů
a jiných akcích. V minulosti byl kostel zapojený také do Dnů historického dědictví, tuto tradici bychom také chtěli do budoucna obnovit.

V budoucnu chceme širší veřejnosti nabídnout vstup do areálu Španělské kaple k zhlédnutí částečného zakrytí pohledu na obnovený kostel hradbami a zahradu areálu např. v rámci Noci kostelů nebo dalších akcí, které bude pořádat farnost.

Průzkumy a kvalita projektu

Projekt kostela byl zpracován na základě požadavků Římskokatolické farnosti Nový Jičín ve spolupráci s národním památkovým ústavem. K chráněným hodnotám objektu patří zejména hmotové, architektonické a materiálové řešení původní historické konstrukce a prvky a začlenění objektu ve městě. Významnou památkovou hodnotou je charakter a autenticita fasády objektu, včetně uměleckého a architektonického řešení.

V prvních dvou etapách se řešila střecha kostela a věž. Na střeše kostela byly vyspravené krovy a celá střecha byla pokrytá novou pálenou krytinou – bobrovkou, čímž se krytině navrátilo původní pokrytí z 19. století, kdy byl kostel rozšířen a pokryt pálenou krytinou – bobrovkou z nedaleké cihelny v Kuníně. V rámci toho došlo v druhé etapě pro dostatek finančních prostředků i k spodní části střechy věže s tím, že tato část byla odkryta a byly tam vyspravené krovy a tato část byla zakryta novým měděným plechem. Zároveň byla ne věži realizována obnova fasády věže.

Projekt řešil celkový, pokud možno, co nejautentičtější návrat k původní podobě. Významnou obnovou prošel objekt v poslední etapě, kdy byla realizována obnova historické fasády. Předmětem stavebních úprav je přes všechny etapy uchovat kulturní památce původní podobu. Nesoudržné omítky byly otlučeny, zbylý starý akrylátový nátěr byl oškrábán a otrýskán. Následně došlo k vyspravení těchto částí společně se zdobnými prvky. Původní štuková výzdoba byla velmi zdegradovaná, a proto byla provedena z velké části nově v původních profilacích včetně klempířských prvků. Na fasádu byla použitá silikátová barva, barevnost a styl použití byl konzultován s pracovníky územního odborného pracoviště národního památkového ústavu v Ostravě.

 

Zdroje financování, event. rozpočet (dotace, sbírky ...)

 

 

 

Zdroje financování

Etapa obnovy

Rozpočet

Město Nový Jičín

Moravskoslezský kraj

Česko-německý fond budoucnosti

sbírka

Římskokatolická farnost

2020

2 000 195,34

1 000 000

800 000

 

 

200 195,34

2021

3 036 272,21

500 000

1 000 000

400 000

 

1 136 272,21

2022

2 210 064,95

874 845

500 000

600 000

 

235 219,95

Celkem

7 246 532,50

2 374 845

2 300 000

1 000 000

 

1 571 687,50

 

 

 

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Kaple Bolestné Panny Marie zv. Španělská kaple je výrazným architektonickým prvkem města Nového Jičína. Je významná pro místní obyvatele i celý region. Stala se poutním místem, kde přicházeli věřící z širokého okolí. Následkem josefínských reforem se význam tohoto místa sice zmenšil, ale stále je v hlubokém povědomí současníků, kteří si toto místo oblíbili ať z důvodu duchovního zasvěcení – Bolestná Panna Maria nebo z důvodu zcela originálního pohyblivého betléma, ke kterému přichází hlavně rodiny s dětmi a také děti z mateřských školek a žáci základních škol po celé vánoční období.

Kaple Bolestné Panny Marie zv. Španělská kaple je tímto nejen památkou minulosti, ale i současnosti
a budoucnosti.

 


Kaple Bolestné Panny Marie, zvaná Španělská

DSC 1397

DSC 1397

 
DSC 1404

DSC 1404

 
DSC 1393

DSC 1393

 
DSC 0036

DSC 0036

 
DSC 1385

DSC 1385

 
DSC 0103

DSC 0103

 
DSC 0032

DSC 0032

 
DSC 0100

DSC 0100

 
DSC 0322

DSC 0322

 
DSC 1392

DSC 1392

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 12:01:22 - aktualizováno 13.1.2023 12:08:33 | přečteno 63x | kveta.vitvarova