Vyhledávání

Radnice - Telč

novináři

Předmětem komplexní obnovy radnice v historickém centru města byla hlavní budova, dvorní objekt (bývalá šatlava), stodola a zahrada. Součástí obnovy je také celkové zrestaurování průčelní fasády do náměstí se sgrafity a kamennými prvky, výměna klempířských výrobků, oprava cimbuří, oken a okenic. Doplněn byl nově i radniční zvon. Realizaci rekonstrukce provedla firma Status stavební a.s. v letech 2020 až 2022. Obnovu fasády zrealizovala firma KV-STAVING servis s.r.o. v roce 2022.

Náklady byly 36,47 mil. Kč vč. DPH; dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro památky UNESCO byla 25,6 mil. Kč; 10,87 mil. Kč uhradilo město; fasáda (2,17 mil. Kč z celkových nákladů) byla z části 874 tis. hrazena ze státního rozpočtu – z Programu regenerace MPR a MPZ 2022.  

Cílem obnovy bylo zajistit plnohodnotné využití prostor pro kulturní a společenské aktivity pro nejširší veřejnost – vstupní síň (mázhaus) jako galerie/expozice výtvarných děl, obřadní síň pro svatební obřady, setkávání s veřejností, jednání zastupitelstva, kulturní a spolkové akce také jako přednáškový sál. Nově zrekonstruované prostorné reprezentativní informační centrum v přízemí přístupné turistům bez bariér. Expozice v suterénu objektu je věnovaná archeologii – významným archeologickým nálezům v okolí Telče. Další přidanou hodnotou obnovy je propojení návštěvnického (informačního) centra, expozic a galerie s prostorem zahrady. Ten je ideálním místem pro nejrůznější vernisáže, relaxaci a pobyt v návaznosti na galerii ve vstupní síni radnice a také pro venkovní společenské akce, kdy zázemí dotváří volně přístupný prostor v obnovené stodole ve dvorním traktu.

 


Předmětem komplexní obnovy radnice, dominantního objektu v historickém centru města, byla hlavní budova, dvorní objekt (bývalá šatlava), stodola a zahrada. V hlavním objektu se rekonstrukce dotkla všech stávajících prostor (kromě podkroví), byl nově zpřístupněn suterén, bylo obnoveno propojení s objektem šatlavy a propojení suterénu radnice s novou expozicí a dvorní částí s relaxačním prostorem pod altánem v zahradě. Součástí obnovy je také celkové zrestaurování průčelní fasády do náměstí se sgrafity spolu s restaurováním kamenných prvků, s výměnou klempířských výrobků, opravou cimbuří s keramickou krytinou, opravou oken spolu s novými okenicemi na tzv. „slepých“ oknech. Doplněn byl nově i radniční zvon.

Realizaci rekonstrukce provedla firma Status stavební a.s. Obnovu fasády zrealizovala firma KV-STAVING servis s.r.o.

Obnova spočívala v dispozičních úpravách a rekonstrukci nevyhovujících konstrukcí včetně rekonstrukce vnitřních rozvodů. Cílem obnovy bylo zajistit plnohodnotné využití prostor pro kulturní a společenské aktivity pro nejširší veřejnost – vstupní síň (mázhaus) jako galerie/expozice výtvarných děl, obřadní síň pro svatební obřady, setkávání s veřejností, jednání zastupitelstva, kulturní a spolkové akce také jako přednáškový sál. Nově zrekonstruované prostorné reprezentativní informační centrum v přízemí přístupné turistům bez bariér. Expozice v suterénu objektu je věnovaná archeologii – významným archeologickým nálezům v okolí Telče. Cílem obnovy je rovněž propojení návštěvnického (informačního) centra, expozic a galerie s prostorem zahrady. Ten je ideálním místem pro nejrůznější vernisáže, relaxaci a pobyt v návaznosti na galerii ve vstupní síni radnice a také pro venkovní společenské akce, kdy zázemí dotváří volně přístupný prostor v obnovené stodole ve dvorním traktu.

 

Stručná historie objektu:

Mohutná stavba, vymykající se z drobného měřítka měšťanských domů, zaujímá parcelu přibližně dvakrát tak širokou, jako nacházíme u jiných domů na náměstí v Telči. Objekt se skládá z hlavního domu do náměstí, dvorního samostatného domu (bývalé věznice), zahrady a stodoly, která uzavírá zadní trakt areálu radnice.

Budova radnice je široký dvoupodlažní objekt, prezentující se do náměstí domovním sgrafitovým průčelím, završeným atikovým patrem a ukončeným profilovanou korunní římsou se zubořezem (cimbuřím). Nad nízkou atikou s cimbuřím se zhruba v ose fasády zvedá středová věžička na válcovém dříku, završená lucernou s kulovou bání.

Parter fasády je ukončený do čtyř polokruhových oblouků arkád loubí, zaklenutých křížovými klenbami s hřebínky. Fasáda je členěná vysokým pilastrovým řádem, ukončeným náznakem toskánských hlavic, podpírajících architráv. V podlažích je průčelí dělené průběžnými parapetními římsami, kopírujícími obrysy pilastrů. Vchod do vnitřní síně, která je vpředu zaklenutá klášterní klenbou s koutovými výsečemi a s hřebínky, je renesančními vraty osazenými v kamenném portálu. Klenby vnitřní velké síně se sbíhají do středového šroubovitě profilovaného sloupu.

Sdružená čtyřtabulková okna s vnitřním dělením do kříže, osazená ve čtyřech okenních osách, jsou po obvodu lemovaná plochými šambránami. Sdružená okna druhého podlaží jsou doplněná přímými nadokenními římsami. V pravé části krajního zdvojeného slepého okna atikového patra (pravém při pohledu z náměstí) se nachází barokní kovová stříška, pod kterou byl původně umístěný zvon. Zbylá slepá okna atikového patra jsou kryta dřevěnými žaluziemi.

První písemné zmínky o existenci radnice pocházejí z roku 1443. V roce 1530 neodolala zničujícímu ohni. K nové výstavbě došlo až v roce 1533 a vznik renesančního sgrafitového průčelí je datován rokem 1574 (dokládá ukončení stavby) a do nynější zdvojené čtyřosé podoby bylo průčelí upraveno v klasicismu. Poslední větší stavební úpravy proběhly v roce 1953 a bylo při nich opraveno také sgrafitové kvádrování průčelí. Drobnější úpravy interiéru byly realizovány na počátku tohoto století.

Ve dvoře radnice stojí věžovitá budova se sedlovými portálky a gotickými okénky. Budova vznikla současně s výstavbou radnice jako šatlava-věznice. Na hlavní budovu a objekt věznice navazuje radniční zahrada.

 

Jako podklad pro úspěšné řešení rekonstrukce domu byly vypracovány potřebné průzkumy a posudky:

  • Restaurátorský průzkum hodnotných prvků interiérů radnice čp. I/10 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, zpracovatel: Mgr. Michal Vedral, Mgr. Jana Waisserová, Mga. Jan Semerád, termín zpracování duben - květen 2016

  • Průzkum vlhkosti a vodorozpustných solí objektu radnice, zpracovatel: Remmers s.r.o., Kolovratská 1445, 25101 Říčany u Prahy, termín zpracování duben 2016

  • Stavebně historický průzkum radnice čp. I/10, zpracovatel: PhDr. Pavel Borský, CSc., Brno 2010

  • V rámci projektu byl zajištěn archeologický dohled a průzkum při otevření nepřístupných prostor, případně řešení zemních prací (dvorní zahrada).

  • Restaurátorský záměr a průzkum průčelní fasády domu čp.10, Slavonice 10/2021, zpracoval BcA. Daniel Chadim

 

Plánované využití objektu:

Po obnově objekt znovu slouží pro nejširší veřejnost - jednak i nadále jako městský úřad, ale současně bude využíván i pro nejrůznější kulturní a společenské či vzdělávací akce.

 

Kromě přístupného informačního centra (návštěvnost informačního centra přesahuje 50 tis. osob za rok) a výstavních prostor v přízemí jsou dalším přínosem také nově otevřené expozice v suterénu radnice a provázání suterénu se zahradou, upravenou a doplněnou mobiliářem a altánem pro posezení a odpočinek.

 

Zdroje financování, event. rozpočet (dotace):

V listopadu 2020 byla započata rekonstrukce, celková obnova objektu Radnice v Telči. Tato pro Telč významná akce obnovy velice využívaného objektu města byla zdařile dokončena v lednu 2022. Fasáda byla dokončena v září 2022.

Rozpis nákladů:

Projektová příprava:  1 045 440,00 Kč

Zabezpečení stavby (náklady na TDI, AD a BOZP): 662 577,50 Kč

Stavební náklady:  31 970 583,00 Kč

Vybavení vnitřních prostor a expozic: 2 350 000 Kč

Ostatní náklady (digitalizace památky): 441 650 Kč

 

Náklady 36,47 mil. Kč vč. DPH, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro památky UNESCO 25,6 mil. Kč, a 10,87 mil. Kč byla hrazena z rozpočtu města; fasáda (2,17 mil. Kč z celkových nákladů) byla z části 874 tis. hrazena ze státního rozpočtu – z Programu regenerace MPR a MPZ 2022.  

 

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky:

Iniciátorem celé akce obnovy radnice bylo vedení města, které hledalo možnosti opravy objektu a také využití dosud nevyužívaných prostorů, které byly vzhledem k velké vytíženosti objektu velmi potřebné. Estetickým přínosem je také zrestaurování průčelní fasády do náměstí. Město náležitě přihlédlo k těmto potřebám a připravilo projekt komplexní rekonstrukce, na který se podařilo získat dotaci z evropských fondů pro obnovu památek. Občané i návštěvníci Telče tuto obnovu vnímají jako potřebnou a byla pozitivně přijata.

 

Realizací projektu došlo k obnově jedné z nejvýznamnějších památek města Telč. Památky, která se nachází v historickém jádru města, které je zapsáno na seznam UNESCO. Po kvalitně a odborně provedené obnově objekt slouží občanům i návštěvníkům města, je veřejně přístupný. Mimo zázemí pro činnost veřejné správy došlo ke zkvalitnění zázemí pro konání kulturních a jiných společenských akcí, došlo k otevření a zpřístupnění nových atraktivních prostor v suterénu objektu, vybudování nových volně přístupných expozic, došlo k obnově radničního dvora. V neposlední řadě došlo k významnému zkvalitnění prostor informačního centra, které nyní nabízí reprezentativní zázemí a kvalitní služby odpovídající významu Telče, města UNESCO. 


Radnice, Telč

novináři

novináři

 
PC010848

PC010848

 
IMG 20201118 130812 HDR

IMG 20201118 130812 HDR

 
IMG 20201118 130034 HDR

IMG 20201118 130034 HDR

 
IMG 20201118 130119 HDR

IMG 20201118 130119 HDR

 
IMG 20201118 130640 HDR

IMG 20201118 130640 HDR

 
06 Radnice dvur DSCN8716

06 Radnice dvur DSCN8716

 
novináři

novináři

 
IMG 20221011 084035

IMG 20221011 084035

 
IMG 20220523 081326

IMG 20220523 081326

 
P8120842

P8120842

 
DSCN8794

DSCN8794

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 13:13:32 - aktualizováno 13.1.2023 15:02:42 | přečteno 54x | kveta.vitvarova