Vyhledávání

Sýpka - Brtnice

2c) pro novináře  SÝPKA Brtnice  celkový pohled od jihovýchodu

Sýpka je součástí rozlehlého areálu někdejšího panského dvora v Brtnici. Vznik a počátky objektů jsou spojeny s rozvojem vrchnostenské ekonomiky z konce 16. století. V roce 1760 postihl město oheň, který vypuknul na zámku v pivovaře. Poškodil sýpku a budovy v areálu panského dvora. Při následné obnově byla sýpka zastřešena novým mansardovým krovem, namísto sedlové střechy a opravena fasáda. Výrazných úprav se dvůr dočkal zejména ve 20. a 50. letech 19. století. V roce 1880 byl ve městě vybudován nový vodovod zaústěný do kamenných kruhových kašen. Jedna z kašen se dodnes nachází uprostřed nádvoří panského dvora. Po roce 1945 přechází objekt sýpky společně s celým areálem někdejšího vrchnostenského dvora pod státní hospodářství. Na sýpce byla v následujícím období v souvislosti s instalací pásových a korečkových dopravníků zřízena drobná nástavba věže, umístěná do hřebene střechy a před budovou venkovní násypník.  Do roku 2010 ji využíval zemědělský podnik. V roce 2014 město Brtnice získalo budovu v dražbě a od roku 2016, kdy byla prohlášena za památku, začalo s její celkovou obnovou, která trvala 6 let a vyžádala si přes 10 milionů korun. Většinu této částky pokryly dotace ministerstva kultury, program regenerace. Dvoupatrová budova má plochu cca tisíc čtverečních metrů a je dochována v takřka autentické podobě. Opravy začaly střechou, následovala výměna oken a dveří, restaurování kamenného ostění, poté došlo na podlahy Při navazující opravě vnitřních omítek, narazili stavebníci na staletá graffiti. Jde o ojedinělý nález, který zachycuje tvořivost lidí, kteří se v těchto místech pohybovali. Následovalo jejich restaurování. Posléze začala také několikafázová obnova sgrafit na venkovní fasádě. Posledním počinem při celkové opravě sýpky bylo její odvlhčení a úprava prostranství před budovou. Uvnitř najdeme expozice výrobků z kovářského sympozia Brtnické kovadliny, šicích strojů a v neposlední řadě též řemesel spojených s historií Brtnice. Město zpřístupňuje sýpku veřejnosti během poutí, slavností a významných dnů.


Sýpka je součástí rozlehlého areálu někdejšího panského dvora v Brtnici.

Vznik a počátky objektu vrchnostenské sýpky v Brtnici jsou úzce svázány s rozvojem vrchnostenské ekonomiky na počátku raného novověku. Původ nejstarších dochovaných budov včetně sýpky se datuje do období závěrečné třetiny 16. století. Část plochy dnešního dvora zabíralo „předzámčí“, kde se na místě dnešní budovy tzv. Panského domu čp. 450 nacházel dům obročního a naproti u ohradní zdi zámeckého parku byly umístěny domky pro dráby.

Dne 14. června 1760 postihl město oheň, který vypuknul na zámku v pivovaře. Dle dobového popisu události bylo během krátké doby téměř celé město v plamenech a oheň značně poškodil i budovy v areálu panského dvora. Po požáru, při následné obnově, byla sýpka zastřešena novým mansardovým krovem a došlo k opravě fasády.

Výrazných úprav se dvůr dočkal zejména ve 20. a 50. letech 19. století. Mezi lety 1851 až 1852 byl z iniciativy Antonína Oktaviána II. knížete z Collalto et San Salvatore dvůr „dílem nově vystavěn, dílem částečně přestavěn“. V roce 1863 je panský dvůr v Brtnici označen jako „Karolinen Maierhof“, podle manželky Antonína Oktaviána II. - Karolíny Marie Anny kněžny z Collalto et San Salvatore, rozené hraběnky Apponyi de Nagyappony, významné donátorky a zakladatelky nadace. Dvůr obsahoval v čele patrovou obytnou a správní budovu. V levém křídle dvora byl umístěn byt šafáře, na který navazoval kravín. Dále následovala stáj pro tažný dobytek a koně. V zadní části uzavírala dvůr velká stodola. V prostoru za sýpkou podél levého křídla dvora se nacházela zahrada s drobnou parkovou úpravou. Roku 1880 byl ve městě vybudován nový vodovod zaústěný do kamenných kruhových kašen. Jedna z se dodnes nachází uprostřed nádvoří panského dvora.

Po roce 1945 přechází objekt sýpky společně s celým areálem někdejšího vrchnostenského dvora pod státní hospodářství. Na sýpce byla v následujícím období, v souvislosti s instalací pásových a korečkových dopravníků, zřízena drobná nástavba věže, umístěná do hřebene střechy sýpky a před budovou umístěn venkovní násypník.

Město Brtnice získalo zchátralou budovu sýpky dražbou v roce 2014 a zahájilo činnosti spojené se zapamátněním objektu. Žádost byla úspěšná a v roce 2016 byla sýpka prohlášena za nemovitou kulturní památku. Proběhl stavebně historický průzkum, příprava projektů a započalo se s celkovou obnovou této dominanty. V roce 2017 proběhla oprava krovu a výměna střešní krytiny. Pokračovaly další obnovy dřevěných podlah ve všech patrech sýpky, obnovy dřevěných schodišť a poklopů. V následujícím roce byla provedena obnova a výměna dalších oken a dveří podle původního vzhledu. V roce 2019, při opravě vnitřních omítek, byly v interiéru objektu objeveny renesanční nástěnné malby, s jejichž restaurováním bylo započato v následujících letech. Tyto malby – graffiti na vnitřních stěnách sýpky vznikaly v průběhu let od konce 16. století až do začátku 18. století. Jde o ojedinělý nález, který zachycuje tvořivost lidí, kteří se v těchto místech pohybovali. První vznikaly zcela živelně, coby zachycení figur architektury a zvířat výtvarně neškolenou rukou. Další okruh grafit jsou hospodářské záznamy. Nápisy mají hospodářský význam a nechybí ani latinské texty a pravděpodobně i jména či náboženské výjevy jako např. srdce Panny Marie sedmibolestné. Celkově tyto nápisy dokumentují život prostých lidí v Brtnici a jedná se tedy o unikátní nález. V roce 2020 došlo na obnovu žulového ostění oken a dveří a koncem roku byla dokončena výstavba vnitřního protipožárního schodiště s výtahem. Při zemních pracích spojených se stavbou únikového schodiště byla objevena kamenná erbovní deska rodu Krajířů z Krajku. Není to ale první nález v objektu sýpky. Ve druhé polovině minulého století při pracích na objektu byl učiněn nález nápisové desky a renesanční náhrobek Hynka Brtnického z Valdštejna.

Restaurování sgrafita na fasádě budovy probíhalo etapově v letech 2019 – 2021, odvlhčení venkovního zdiva budovy sýpky v letech 2021 – 2022. Zároveň jsme v loňském roce zakončili poslední etapu restaurování renesančních graffit v II. NP interiéru. Zde byl pod vrstvami omítek odhalen letopočet 1588. Současně bylo vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky sýpky, vydlážděn a ozeleněn prostor před budovou.

 

Plánované využití objektu

Sýpka se příležitostně otevírá veřejnosti, zejména o poutích, svátcích a různých kulturních akcích. Konají se zde tematické výstavy a prezentují řemesla a tradice. Každým rokem je interiér zpřístupněn v rámci Dnů evropského dědictví či akce Brány památek dokořán.

Jsou zde instalovány stálé expozice kovářského sympozia Brtnické kovadliny, historických šicích strojů či v loňském roce nově otevřená expozice řemesel, jež je zaměřena na historii městečka a tradiční řemesla. V příštích letech plánujeme zbudování trvalé expozice věnované historickým morovým průvodům, které mají ve městě svou tradici a jež byly v roce 2017 zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. V současné době jsou výstavy kostýmů historického průvodu instalovány v prostorách budovy pouze při zvláštních příležitostech.

Cílová skupina návštěvníků expozic umístěných v renesanční sýpce v Brtnici je zaměřena na širokou škálu zájemců z řad běžných turistů i zájemců o historii.

 

Zdroje financování

Celková obnova sýpky si vyžádala finanční prostředky přesahující 10 milionů korun. Město Brtnice ze svého rozpočtu uhradilo 4.140.819,-Kč. Zbylé finanční prostředky byly čerpány z MK ČR z Programu regenerace MPZ a MPR.

rok

druh obnovy

celková částka

podíl města

MK ČR, regenerace MPZ a MPR

2017

lokální oprava krovu, výměna klempířských prvků a krytiny

2.314.959,-Kč

1. 244.959,-Kč

1.070.000,-Kč

2018

obnova dřevěné podlahy v 1. a 2. patře sýpky a související práce

2.362.130,-Kč

1.202.130,-Kč

1.160.000,-Kč

2019

restaurování lidových kreseb a zápisů v interiéru sýpky; obnova otvorů (okna a dveře)

1.422.391,-Kč

486.391,-Kč

936.000,-Kč

 

restaurování renesančního sgrafita na fasádě I. etapa

1.130.254,-Kč

130.254,-Kč

1.000.000,-Kč

2020

restaurování renesančního sgrafita na fasádě-II. etapa; obnova žulových ostění oken a dveří

433.070,-Kč

3.070,-Kč

430.000,-Kč

 

restaurování renesančního sgrafita na fasádě – III. etapa

238.800,- Kč

8.800,- Kč

230.000,-Kč (rezerva)

2021

restaurování renesančního sgrafita na fasádě – IV. etapa;

1.215.129,-Kč

458.129,-Kč

757.000,-Kč

2022

Sanace vlhkého zdiva II. etapa; restaurování renesančních grafit u výtahu v interiéru sýpky

1.117.086,-Kč

607.086,-Kč

510.000.-Kč

 

CELKEM

10.233.819,-Kč

4.140.819,-Kč

6.093.000,-Kč

 

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Mohutná dvoupatrová budova vrchnostenské sýpky z konce 16. století se dochovala v takřka autentické podobě. Dnes můžeme budovu prezentovat nejen jako kulturní, ale i technickou památku, neboť se zde zachovalo velké množství technických prvků. Sýpka zaujímá plochu asi 1000 čtverečních metrů ve 3 patrech.

Jsme rádi, že se nám po několika letech podařilo historicky cennou budovu sýpky zachránit pro další generace, zpřístupnit veřejnosti a zlepšit prostor památkové zóny.

Budova vrchnostenské sýpky stejně jako sousední stavby někdejšího vrchnostenského dvora představuje významný a ničím nenahraditelný prvek, násobící a zhodnocující význam samotného zámeckého areálu v Brtnici. Hodnotná nemovitá kulturní památka si do dnešních dnů zachovala nejen původní dispozici, ale též řadu cenných stavebních konstrukcí i prvků z původního vybavení. Za zmínku stojí nejen barokní mansardový krov, kamenná ostění oken renesančního stáří, umístěná v obou zděných štítech budovy, ale i dřevěné dvoukřídlé dveře hlavního vstupu, opatřené původním kováním s vnějším kazetovým dekorem. U části původních oken se dodnes zachovaly kované mříže a sgrafito na fasádě budovy je na většině plochy původní. Velmi cenné jsou též objevené nástěnné lidové malby v II. NP budovy.

Sýpka – část někdejšího zámeckého areálu, příkladně zastupuje svým stavebně konstrukčním i architektonickým pojetím podobu vrchnostenských hospodářských areálů na Brtnicku. Rozsah budovy je na dobu vzniku ve svém okolí dosti ojedinělý. Záměrem celkové obnovy budovy byla nejen záchrana historického objektu, ale i zpřístupnění zajímavé technické památky a vybudování stálých expozic, které budou prezentovat blízký region, lidové tradice a historii  Brtnicka.


Sýpka - Brtnice

Sýpka Brtnice  před obnovou  celkový pohled východní část

Sýpka Brtnice před obnovou celkový pohled východní část

 
Sýpka Brtnice  před obnovou  I podlaží

Sýpka Brtnice před obnovou I podlaží

 
Sýpka Brtnice  po obnově  historické původní dveře v kamenném ostění

Sýpka Brtnice po obnově historické původní dveře v kamenném ostění

 
Sýpka Brtnice  před obnovou  historické původní dveře v kamenném ostění

Sýpka Brtnice před obnovou historické původní dveře v kamenném ostění

 
Sýpka Brtnice  po obnově  podlahy, strop

Sýpka Brtnice po obnově podlahy, strop

 
Sýpka Brtnice  před obnovou  II podlaží

Sýpka Brtnice před obnovou II podlaží

 
Sýpka Brtnice  před obnovou  celkový pohled  jihovýchodní část

Sýpka Brtnice před obnovou celkový pohled jihovýchodní část

 
Sýpka Brtnice  po obnově  graffiti se zvířecí tematikou

Sýpka Brtnice po obnově graffiti se zvířecí tematikou

 
Sýpka Brtnice  po obnově  východní pohled

Sýpka Brtnice po obnově východní pohled

 
2c) pro novináře  SÝPKA Brtnice  celkový pohled od jihovýchodu

2c) pro novináře SÝPKA Brtnice celkový pohled od jihovýchodu

 
Sýpka Brtnice  po obnově jihovýchodní pohled

Sýpka Brtnice po obnově jihovýchodní pohled

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 10:01:48 - aktualizováno 13.1.2023 10:25:01 | přečteno 7x | kveta.vitvarova