Historické putování

Vyhledávání

Bruntál

Město Bruntál
Nádražní 20
Bruntál, 792 01

Telefon:+420 554 706 111
E-mail:posta@mubruntal.cz
Web:www.mubruntal.cz
 
 

Popis:

Bruntál leží na terénní výspě nad údolím Černého potoka, při cestě z Olomouce do Slezska. Město, nazývané branou Jeseníků, leží v nadmořské výšce 547 m.n.m., Uhlířský Vrch 674 m.n.m. Zeměpisná poloha města je 17° 27´ východní délky a 49° 59´ severní šířky. Město má pravidelný ortogonální půdorys, základ tvoří mírně obdélné náměstí, z něhož vycházejí kolmé ulice. Zastavěno je jednopatrovými domy na středověkých parcelách. Kolem historického centra procházel oválný pozdně gotický hradební okruh s tvrzí na severním nároží. Město mělo též tři předměstí: Olomoucké, Krnovské a Nisské.


MPZ Bruntál:

Vyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. ze dne 10. září 1992 bylo prohlášeno historické centrum města Bruntál za městskou památkovou zónu. Rozlohou 19.6 ha a svými 24 kulturními památkami patří k výrazným architektonicky a urbanisticky hodnotným celkům. Obdélný půdorys náměstí a pravidelná uliční síť, rozbíhající se z rohů náměstí pravoúhle k někdejšímu městskému opevnění, prozrazuje plánovité založení, typické pro kolonizační města 13. století. Ochranné pásmo má rozlohu 15.03 ha a nachází se v něm 5 kulturních památek. Historické jádro města jako stabilizovaný architektonický komplex bylo v režimu památkové ochrany jako památkové ochranné pásmo od roku 1984. Na přelomu 50. a 60. let 20. století byla v okolí náměstí odbourána řada původních historických objektů a nahrazena zástavbou bytových domů, které však výškou i hmotou respektovaly původní zástavbu. Kromě necitlivých zásahů v 70. letech 20. století (objekt družstva ARS a zástavba ul. Partyzánské) je MPZ téměř v intaktní podobě. Některé proluky v historické zástavbě, které vznikly těmito necitlivými demolicemi v historickém centru, na novou kvalitní výstavby dosud čekají.

Historie:

Bruntál, založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem pravděpodobně roku 1213, je z hlediska institucionálního nejstarším městem na území nynější České republiky. Jak vyplývá z tzv. Uničovské listiny českého krále Přemysla I. Otakara z roku 1223, obdržel Bruntál deset let před jejím vydáním jako vůbec první obec v českých zemích magdeburské městské právo. Český název města je odvozen z původního německého názvu Freudenthal a byl poprvé použit v roce 1456. Důvodem založení města byla jednak nutnost zabezpečit severní hranici Moravy proti kolonizačním snahám vratislavského biskupství v téměř liduprázdném území Jeseníků, jednak rudné bohatství těchto hor. Těžba drahých kovů byla po dlouhou dobu hlavním zdrojem prosperity města. Tuto skutečnost odrážel i městský znak - již jeho nejstarší vyobrazení na listině z roku 1287 obsahuje postavu horníka. Město, které bylo východiskem pro další kolonizaci širokého okolí, se stalo centrem cechovní řemeslné výroby a významným tržním. První vyobrazení města na mapě Bruntálského panství z roku 1579 je velmi schématické, první věrohodná podoba pochází z rytiny F.B. Wernera z 30.let 18. století.
Již od počátku 15. století byl Bruntál správním centrem širší oblasti, z které se počátkem 16. století konstituovalo svobodné panství Bruntál, patřící až do roku 1621 pánům z Vrbna. Pokles významu okolních dolů od konce 16. století, pohromy třicetileté války v 17. století, morové epidemie a zhoubné požáry v 18. století přinesly městu, které v roce 1621 získal jako bělohorský konfiskát Řád německých rytířů, pozvolný úpadek. Přes nesmírně těžké poměry se v 18. století výrazně změnila podoba města řadou barokních staveb – mimo jiné byl přestavěn zámek a poutní kostel na Uhlířském vrchu a byla postavena piaristická kolej s kostelem.
Nové období rozmachu města nastalo v souvislosti s rozvojem průmyslové, zejména textilní výroby. Již roku 1758 pracovala v Bruntále továrna na kůži, roku 1786 chemická továrna a roku 1807 založil Cyril Riedel továrnu na houně. V roce 1827 vznikla továrna na lněné a stolní zboží, roku 1828 továrna na lněné a bavlněné zboží a roku 1834 Plischkeho továrna na lněné a stolní výrobky. Další vlna rozvoje průmyslu v Bruntále, který byl již k roku 1850 nejvýznamnějším střediskem lnářského průmyslu v českém Slezsku, následovala ve druhé polovině 19. století. Roku 1872 bylo město napojeno na železniční trať Olomouc – Opava, v roce 1885 zde byla otevřena první veřejná nemocnice v českém Slezsku. Ve městě vznikla řada škol – v roce 1866 řemeslnicko-živnostenská škola, roku 1877 státní odborná škola tkalcovská a v roce 1871 bylo obnoveno gymnázium. Rozvíjející se město se v polovině 19. století stalo městem okresním.

V letech 1918 - 1938 nastal další stavební rozvoj města. K nejvýraznějším stavbám té doby patří budova arcibiskupského chlapeckého semináře Petrinum a přestavba veřejné nemocnice. V roce 1924 byla otevřena česká mateřská škola, o rok později česká obecná škola a v roce 1930 česká měšťanská škola. Od 30.let 20. století sílil nacionalismus u většiny německých obyvatel města, které se stalo baštou Sudetoněmecké strany. Po poválečném odsunu Němců byl Bruntál v letech 1945 – 1946 dosídlen českým obyvatelstvem. V 50. letech 20. století se na jeho rozvoji negativně odrazila likvidace tradičního textilního průmyslu. Ve snaze nahradit úbytek pracovních příležitostí byly vybudovány nové závody – automobilové opravny, Lisovny nových hmot, Dakon, Dřevosloh a Hydrometalurgický závod. Od počátku 60.let byla zbořena celá řada budov, aby uvolnila místo výstavbě nových komunikací a sídlišť, čímž město ztratilo mnohé ze své bývalé poetičnosti. Od 90. let byla řada starších objektů včetně kulturních památek, náměstí Míru a přilehlých ulic opravena.

V roce 2013 oslavilo město řadou kulturních akcí výročí 800 let od svého založení.

Současnost:

Město je nazýváno vstupní branou do Jeseníků, které jsou vidět na jeho horizontu i s nejvyšší moravskou horou Praděd, dosahující výšky 1492 m. Do vzdálenosti 5 km od města zasahuje největší a nejmladší přehrada na Moravě - Slezská Harta o rozloze 870 ha. Z těchto důvodů má město i nové logo “Bruntál - město mezi horami a vodou“. Bruntál má co nabídnout návštěvníkům v oblasti přírody, historie, kultury i sportu. Doporučuje se k návštěvě městská památková zóna v centru města a městská expozice s modelem města, prohlídka zámku s pozoruhodnou knihovnou a loveckou zbrojnicí, výstavními expozicemi a zámeckým parkem, Galerie V Kapli, expozice mlýnského náhonu nebo vycházka naučnou stezkou lipovou alejí s monumentálními zastaveními křížové cesty k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu. Odtud je vidět panorama Jeseníků s nejvyšším vrcholem Praděd i stratovulkán Velký Roudný, pod kterým se rozprostírá přehrada Slezská Harta. V oblasti sportu je možno navštívit řadu sportovišť, a to krytý plavecký bazén přestavěný na wellness centrum, městské koupaliště se saunou, tenisový areál, bowling ve Společenském domě, Bowling Nikita či  Sportcentrum Koky, kde je možno zahrát si i kuželky, squash, badminton, nohejbal, streetball, stolní tenis, kulečník, virtuální golf. Dále pak krytou půjčovnu motokár, umělou ledovou plochu, lyžařské vleky a upravené lyžařské běžecké tratě v okolí, solnou jeskyni, využít fitness centra, některý ze spinningů, vyjet si po cyklostezkách protínajících město nebo využít cyklobus ke vzdálenějším cílům. Podrobnější údaje o městě Bruntál a jeho okolí lze získat v Městském informačním centru na náměstí Míru 7, na jeho dotykové obrazovce přístupné 24 hodin denně, či 3D projekci virtuálního průletu krajem uvnitř informačního centra, dále pak na webových stránkách.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Euroregion Praděd
Mikroregion Slezská Harta
Místní akční skupina Hrubý Jeseník

DSO Bruntálsko


arkády zámku
Dům  čp 43
Bašta opevnění
Gabrielův dům
Evangelický kostel
Petrin
MPZ Bruntál
Společenský dům
Uhlířský vrch
Zámek Bruntál
Zátiší s Pradědem
Bruntal vlajka
Bruntál znak
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load